شهید آوینی

مجله سوره شماره هشتم دوره سوم

انقلاب اسلامی در جوهره اصلی و ماهیت خویش در ادامه سیری که بشر از چند قرن پیش تاکنون طی کرده است، قرار ندارد.

مجله سوره شماره هفتم دوره سوم

پشت جبهه انقلاب، مردم هستند. خط مقدم مسئولانند...

ما فرهنگی هستیم. اهل تشخیص فرهنگی هستیم و یک آدمی که در فضای فرهنگی استشمام می کند لازم نیست دست بزند تا یک چیزی را بفهمد ...

مجله سوره شماره ششم دوره سوم

هشت سال جنگ، عرصه بسیار ارزشمندی بوده است برای بروز روحیه اسلامی و انقلابی و خصلتهای مسلمانی.

مجله سوره شماره پنجم دوره سوم

هر نوشته جلال لااقل در چشم انداز من، همتافتی است که اگر یک سطر از آنها برداشته شود، تاثیر زخم و ضربه سطرهای دیگر کمتر می شود.

مجله سوره شماره چهارم دوره سوم

کنش پذیری با قول و فعل سیاسی بسط پیدا می کند، چرا که بشر امروز پیش از آنکه گرفتار غربزدگی سیاسی باشد گرفتار انفعال سیاسی است.

مجله سوره شماره سوم دوره سوم

دهه شصت، دهه امام خمینی بود و از این پس، دهه ها هر چه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت.

امام خمینی،انسانی چونان دیگران نبود. از قبیله انبیاء و اصحاب آنان بود...

مجله سوره شماره اول و دوم دوره سوم

جهان امروز در دوران انتقال از یک عصری دیگر قرار دارد و تا آنگاه که این انتقال به انجام رسد دیگر روی ثبات را به خود نخواهد دید.

مجله سوره ویژه ادبیات داستانی

کویر، به لب دندان گزیده می مانست. عطشناک و تفتیده. در دیدرس، هیچ چیز نبود جز جای پای تشنگی: شکافهای منقطع و خارهایی که جا به جا از دل کویر سر درآورده بودند...

مجله سوره ویژه نامه سینمایی پاییز 1370

ذائقه مخاطب عام سینما با ساده پسندی و تفنن خو کرده است و این پیش از این که به مردم برگردد به ماهیت تمدن غرب باز می گردد...

مجله سوره شماره دوازدهم دوره دوم

ایمان آوردن به ولایت فقیه، منطق دیگری می خواهد که از دین کسب می شود و دین نیز بر وحی مبتنی است.

مجله سوره شماره یازدهم دوره دوم

امپراطوری ارتباطات فضایی است یکپارچه که وسائل ارتباط جمعی ساخته اند. ساکنان این امپراطوری که تقریباً سراسر کره زمین را پوشانده است بی آنکه خود بدانند تحت سیطره حاکمیت واحدی هستند ...

مجله سوره شماره دهم دوره دوم

عالم درگیر حادثه عظیم تحولی است که همه چیز را دگرگون خواهد کرد و این تحول خلاف دو قرن گذشته نه از درون تکنولوژی که از عمق روح مجرد انسان برخاسته است.

X