شهید آوینی

مجله سوره شماره نهم دوره دوم

با نیت حمایت از سینمای متفکر به حمایت از کسانی پرداخته ایم که ادای تفکر درمی آورند یعنی ظاهر را گرفته ایم و باطن را رها کرده ایم.

مجله سوره شماره هفتم و هشتم دوره دوم

منش جلال کنش بود. عمل و نظر سالهاست که در ادب فارسی، دو مقوله دورافتاده از یکدیگرند...

مجله سوره شماره پنج و شش دوره دوم

برنامه ریزی لفظ جدیدی است که در محدوده تمدن امروز غرب و تفکر علمی و تکنیکی معنا پیدا می کند و مراد از آن، تعیین مسیر و خط مشی و تدوین دستورالعمل برای وصول به اهداف معین است.

مجله سوره شماره چهارم دوره دوم

هر چند هنوز هم میان مردم و برج عاج منورالفکران وطنی، برزخی از عدم تفاهم وجود دارد، اما با فرو ریختن بسیاری از مرزهای اعتباری در جامعه بعد از انقلاب و نزدیک شدن حوزه و دانشگاه به یکدیگر…

مجله سوره شماره سوم دوره دوم

حضرت امام (ره) انسانی از زمره دیگر انسانها نبود و در میان بزرگان تاریخ نیز افرادی چون او بسیار نیستند...

مجله سوره شماره دوم دوره دوم

هنر انقلاب، قالب و ماده هنر غربی را می گیرد و اما بدان روح و صورتی تازه خواهد بخشید...

مجله سوره شماره اول دوره دوم

حقیقت هنر چیست و با زیبایی چه نسبتی دارد؟ و هنر وسیله است یا هدف؟ هنر از سنخ حکمت است یا مستقل از آن؟ نسبت صورت و ماده و یا قالب و محتوا در هنر چیست؟

مجله سوره ویژه نامه داستان تابستان 1369

اول، روی نیاز به سوی بزرگان قوم آوردیم تا در اطراف غزلسرایی حضرت «روح الله»، مضامین و حال و هوای اشعار آن بزرگ، شرحی بنگارند اما توفیق حاصل نشد؛ آخر پیران را آن همه حزم و حلم هست که از…

مجله سوره شماره دوازدهم

تحولات بسیار گسترده و سریعی که اکنون در سراسر جهان روی می دهد، حکایتگر آغاز یک دوره تاریخی جدید است.

مجله سوره شماره یازدهم

مسیر حرکت سینمای کشور و منظر حرکت آن هرگز نباید در جشنواره های جهانی معین شود.

مجله سوره شماره دهم

جهان امروز، علیرغم آنکه در نقشه های جغرافیایی بیشتر از همه ادوار تاریخ دچار مرزبندی و تفرق است، اما در حقیقت کشور واحدی بیش نیست. با حکومتی واحد.

X