مجله سوره شماره یازدهم دوره دوم

شماره مطلب:
2606

مجله سوره شماره یازدهم دوره دوم

امپراطوری ارتباطات فضایی است یکپارچه که وسائل ارتباط جمعی ساخته اند. ساکنان این امپراطوری که تقریباً سراسر کره زمین را پوشانده است بی آنکه خود بدانند تحت سیطره حاکمیت واحدی هستند ...

تعبیراتی چون امپراطوری ارتباطات و یا دهکده جهانی اگر چه ممکن است مبالغه آمیز به نظر آیند اما اشاره به حقیقتی دارند که غفلت از آن می تواند از مبالغه ای که در این تعابیر وجود دارد بسیار خطرناکتر باشد.

شبکه های گسترده امپراطوری ارتباطات در جهت حفظ وضع موجود و استمرار آن با هر جنگ و انقلابی مخالفت می ورزند ...

 

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X