مجله سوره شماره چهارم دوره سوم

شماره مطلب:
2616

مجله سوره شماره چهارم دوره سوم

کنش پذیری با قول و فعل سیاسی بسط پیدا می کند، چرا که بشر امروز پیش از آنکه گرفتار غربزدگی سیاسی باشد گرفتار انفعال سیاسی است.

غرب از جان خود و مشرق زمین چه می خواهد؟ آیا براستی غرب خواهان آن است که تمام زمین به صورت جامعه باز جهانی دربیاید؟

این دهکده بزرگ باید براساس سیاست ارسطو و نو ارسطوئیان اداره شود ...

 

 

پیوست حجم
70.04.pdf 5.3 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X