مجله سوره شماره دوازدهم دوره دوم

شماره مطلب:
2607

مجله سوره شماره دوازدهم دوره دوم

ایمان آوردن به ولایت فقیه، منطق دیگری می خواهد که از دین کسب می شود و دین نیز بر وحی مبتنی است.

ترجمه دقیق دموکراسی «ولایت مردم» است که در مقابل ولایت فقیه قرار می گیرد و با آن جمع نمی شود. اگر چه فقیه نیز برخوردار از آراء مردم است.

نظام حکومتی ولایت فقیه، نظام جدید و بی سابقه ای است که اگر چه نوعی حکومت تئوکراتیک- یا به عبارت عامیانه خدا محورانه- است ...

 

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X