شهید آوینی

تحلیل آسان

درست صد و بیست و پنج سال پیش[2]

آیا تئاتر زنده می‌ماند؟

تئاتر در روزگار ما معضلی است و نه فقط برای ما

مجله سوره شماره هشتم

این نخستین بار است که انقلابی بر مبنای این اصل «نه شرقی و نه غربی» واقع می شود...

انقلابی همچون انقلاب ما، «انقلاب در ارزشها» است.

انفجار اطلاعات

انفجار اطلاعات!

تکرار مکررات

گفتم: «خدا را شکر که تکلیف ویدی

تجدد یا تحجر؟

وزیر فرهنگ و ارشاد در نشستی که به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه تهران انجام گرفته بود سخنانی ایراد کرد که سخت…

یک هشدار

در آغاز دهۀ

مجله سوره- شماره هفتم

هنر و ادبیات، چه بدانند و بدانیم و چه ندانند و ندانیم، عین پیکار و مبارزه است و نه هنر، که زندگی عین پیکار است و هنر مگر چیست جز تجلّی حیات هنرمند و حضور او در جهان؟

X