مجله سوره شماره دهم

شماره مطلب:
2581

مجله سوره شماره دهم

جهان امروز، علیرغم آنکه در نقشه های جغرافیایی بیشتر از همه ادوار تاریخ دچار مرزبندی و تفرق است، اما در حقیقت کشور واحدی بیش نیست. با حکومتی واحد.

در همه تاریخ بوده اند مستکبران و جبارانی چون چنگیز و تیمور و ناپلئون بناپارات و ... که اندیشه حکومت واحد جهانی آنان را به کشورگشائی می کشانده است.

امروز اما تکنولوژی مدرن زمینه را آنچنان فراهم داشته است که جهان بتواند مجموعه واحدی باشد.

 

پیوست حجم
68.10.pdf 6.44 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X