مجله سوره شماره چهارم دوره دوم

شماره مطلب:
2597

مجله سوره شماره چهارم دوره دوم

هر چند هنوز هم میان مردم و برج عاج منورالفکران وطنی، برزخی از عدم تفاهم وجود دارد، اما با فرو ریختن بسیاری از مرزهای اعتباری در جامعه بعد از انقلاب و نزدیک شدن حوزه و دانشگاه به یکدیگر...

نویسنده با همه چیز سر دشمنی دارد: با مردان، زنان، دین، سنن ... و حتی طبیعت و سراسر کتاب پر از شعارهای مغرضانه ای است علیه اسارت زن در فضای مذهبی جامعه ایرانی، و آنچنان که خواهیم دید افقی که نویسنده...

 

پیوست حجم
69.04.pdf 5.36 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X