مجله سوره شماره پنج و شش دوره دوم

شماره مطلب:
2598

مجله سوره شماره پنج و شش دوره دوم

برنامه ریزی لفظ جدیدی است که در محدوده تمدن امروز غرب و تفکر علمی و تکنیکی معنا پیدا می کند و مراد از آن، تعیین مسیر و خط مشی و تدوین دستورالعمل برای وصول به اهداف معین است.

آنچه در برنامه ریزی اهمیت دارد، به دست دادن تعاریف کمی و آماری از علل و عوامل و اهداف است...

در باب سیطره کمیت و انحلال و استعاره تفکر به معنای عام کلمه در برنامه ریزی در تمدن امروز غرب سخن بسیار است...

 

پیوست حجم
69.05and06.pdf 7.04 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X