معرفی آثار شهید آوینی

مجله سوره شماره هفتم دوره چهارم

پیشنهاد تشکیل ارتش متحد مسلمانان برای مقابله با جنایات صلیبی صربهای نژادپرست علیه مسلمانان بوسنیا هرزگوین می تواند تنها در محدوده ایران محصور نماند و به صورت یک بسیج جهانی مسلمانان درآید…

مجله سوره شماره ششم دوره چهارم

اذان، موسیقی بهشت گمشده وجود است که اگر در خود ژرف شوی آن را در تپش قلب و در ضرباهنگ نبض خویش که خلقت تو در آن، هر دم، تجدید می شود بازخواهی یافت.

مجله سوره شماره پنجم دوره چهارم

مراد از «مدیریت فقهی و مدیریت علمی» چیست؟ تقابل این دو، معنا با یکدیگر فرع بر تقابل «فقه و علم» است و بنابراین مراد از وضع این الفاظ باید تفکیک دو نوع مدیریت از یکدیگر باشد.

مجله سوره شماره چهارم دوره چهارم

لفظ تهاجم فرهنگی بی سابقه است حتی اگر قیمت آن بی سابقه نباشد و حداکثر آن است که ما مباحثی را که در این یکی دو سال اخیر در این باره، نگارش یافته و یا بر زبانها رفته است گردآوری کنیم و…

مجله سوره شماره سوم دوره چهارم

جمهوری اسلامی همچون ثمره سیاسی انقلاب اسلامی ایران، مفهومی نیست که از انضمام این دو جزء -جمهوریت و اسلامیت- حاصل آمده باشد...

مجله سوره شماره اول و دوم دوره چهارم

کسانی که نگران تاثیرات تربیتی تلویزیون هستند چرا در برابر این نمونه ها ساکت نشسته اند؟

شماره 1 سال دوم بهار 1371

تردیدی نیست که مهم ترین سیر تطور یک فیلم، از آن هنگام آغاز می شود که فیلمنامه، مورد تصویب قرار گرفته است. فیلمنامه هنوز در حوزه ادبیات است و برخوردار از تجرد کلام.

مجله سوره شماره دوازدهم دوره سوم

اسلام، حقیقتی است که فراتر از آن که متعلق به یک زبان یا یک قوم باشد...

زبان فعلی ما تربیت یافته دامان عرفان است و همه شیرینی و زیبایی اش مولود همین پیوند تاریخی است.

مجله سوره شماره یازدهم دوره سوم

انقلاب یک تغییر دفعی و غیرتدریجی است؛ تحولی است که به یک باره روی می دهد. این سخنی است که به آسانی بر زبان می آید، اما بیان کننده هیچ چیز نیست، مگر آن که علت تغییر را دریابیم.

مجله سوره شماره دهم دوره سوم

انسان، مختار است اما آزادی اش مقدم بر حقیقت و عدالت نیست؛ و اگر چنین باشد، آزادی حق انسان نیست، تکلیف اوست.

آزادی حق انسان نیست بلکه تکلیف اوست در برابر حقیقت و عدالت.

مجله سوره شماره نهم دوره سوم

ما امروز شاهد عواقب همان امری هستیم که کامو می گفت: «به فحشاء کشاندن کلمات». هیچ کلمه دیگری در شأن حقیقی خویش واقع نیست...

مجله سوره شماره هشتم دوره سوم

انقلاب اسلامی در جوهره اصلی و ماهیت خویش در ادامه سیری که بشر از چند قرن پیش تاکنون طی کرده است، قرار ندارد.

X