مجله سوره شماره چهارم دوره چهارم

شماره مطلب:
2637

مجله سوره شماره چهارم دوره چهارم

لفظ تهاجم فرهنگی بی سابقه است حتی اگر قیمت آن بی سابقه نباشد و حداکثر آن است که ما مباحثی را که در این یکی دو سال اخیر در این باره، نگارش یافته و یا بر زبانها رفته است گردآوری کنیم و رابطه ای بین آنها بیابیم.

تعبیر تهاجم فرهنگی، تعبیری است متعلق به سالهای پس از قبول قطعنامه 598 و اتمام جنگ و به عبارت روشنتر این تعبیر بدیع که به صورت کاملاً خود به خودی ایجاد شده بر این حکم منطقی استوار است که دشمن ما پس از اتمام جنگ روی به حیله ای دیگر آورده ...

 

پیوست حجم
71.04.pdf 7.43 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X