مجله سوره شماره ششم دوره چهارم

شماره مطلب:
2644

مجله سوره شماره ششم دوره چهارم

اذان، موسیقی بهشت گمشده وجود است که اگر در خود ژرف شوی آن را در تپش قلب و در ضرباهنگ نبض خویش که خلقت تو در آن، هر دم، تجدید می شود بازخواهی یافت.

جهان امروز فرزند فلسفه است و فلسفه نیز دیگر «تفکر بی غرض» نیست.

نژادپرستان صرب، به ذات این تعریف که انسان را حیوانی ناطق می داند، دست یافته اند. این نوع از بشر، نه در ذیل حیوان که در اذل مراتب حیوانی تحقق می یابد.

 

 

پیوست حجم
71.06.pdf 5.84 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X