شهید آوینی

اس ام اس سال جهاد اقتصادی

 

رزمنده و در صف جهادیم امسال / نابودگر ظلم و فسادیم امسال

از امر امام مسلمین خامنه ای / مامور جهاد اقتصادیم امسال

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امید که حق سرور و شادی بدهد / شوری چو نسیم بامدادی بدهد

امید که حضرتش در این سال جدید / توفیق جهاد اقتصادی بدهد
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با یاد خدا آمده است سال نود / باید که جهاد اقتصادی بشود

با وحدت مسلمین و یاری خدا / آمریکا و صهیونیسم از بین برود
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهر پیروزی ایران عدل و دادی می کنم

از همه فرمایش رهبر منادی می کنم

امر کردی رهبرا بر روی چشمان ترم

چشم آقا من جهاد  اقتصادی می کنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهر پیروزی ایران عدل و دادی می کنم

از همه فرمایش رهبر منادی می کنم

امر کردی رهبرا بر روی چشمان ترم

چشم آقا من جهاد  اقتصادی می کنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کوری چشم دشمنان  و بیگانگان / چَشم آقا، ما جهاد اقتصادی می کنیم

خار در چشم دشمن و ایادی می کنیم / زیر سایه ی ولی، احساس شادی می کنیم

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo