شهید آوینی


اول شهید داده و اول شهیده ام


خون است بهر سرخی رنگ پریده ام

ماهم ولی چو صحنه شب گشته نیلگون

سروم ولی به سان نهالی خمیده امسنگینی اش بهم شکند چرخ پیر را

بار غمی که من به جوانی کشیده امحتی اجل نکرد عیادت ز حال من

با آنکه دل ز عمر ، ز دنیا بریده اماز دود و آه من شده گردون سیه ولی

با اشک خود ستاره به کهسار چیده امتشییع من دی شب و قبرم نهان ز خلق

از این طریق پردهدشمن دریده امنشنیده ماند ناله و فریاد و شکوه ام

من کز رسول ام ابیها شنیده امرنجی که از تحمل آن عاجز است کوه

بر جان و تن به حفظ امامم خریده امشش ماه ام شهید شدو پهلویم شکست

ز آن صدمه ای که از در و دیوار دیده امتاریخ شاهد است که من در ره علی

اول شهید داده و اول شهیده امبی دست و پای ((میثمم)) ای خاندان وحی

کر ابتدا ثنای شما بوده ، ایده ام

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo