شهید آوینی

 


 دیوانه عشق تو

رضا قاسم‏زاده

مستم و دیوانه و شیدائیم
مست گل و لاله زهرائیم
 آن گل زهرا كه جهان مست اوست
چرخه اقلیم جهان دست اوست
 روشنى ماه بُوَد چهره‏اش
ظلمت شبها بود از طرّه‏اش
 عطر بهاران همه از موى اوست
شیفتگان شیفته روى اوست
 نیست به گلزار جهان خوب‏تر
چون گلِ زهرا گلِ محبوب‏تر
 این گل طاها كه گل سرمد است
چهره ماهش چو رخ احمد است
 زنده جهان از دم عیسایى‏اش
دست خدایى ید بیضایى‏اش
 خاتم شاهى جهان دریدش
هر چه كند حكم همان آیدش
 قبله عشّاق بود خال او
سلطنت و مُلك جهان مال او
 مى‏كند اعجاز چو پیغمبرى
بر همگان مى‏كند او رهبرى
 مى‏شكند هر چه صنم باشد او
بر صف اشرار جهان تازد او
 بشكند او گردن فرعونیان
خوار نماید رخ نمرودیان
 مى‏سترد اشك ز بیچارگان
یار شود بر دل غمخوارگان
     BR> اى گل زهرا كه جهان مست توست!
عرصه و اقلیم جهان دست توست!
 شیفته ماه رخت، این دلم
ساخته‏اند از گل رویت گِلم
 مستم و از عشق تو دیوانه‏ام
بر رخ زیباى تو پروانه‏ام
 یك دم از آن حجله برون آ، گلم
گوشه چشمى بنما بر دلم
 بر فكنى از رخ اگر آن حجاب
چهره بپوشد ز رخت آفتاب
 ماه من از پرده درآ، جلوه كن
روح جهان را به رخت تازه كن
 ظلمت و جهل بشرى حاكم است
حق و عدالت به میان غایب است
 حق شده آغشته به خون در میان
عرصه ناحق شده است این جهان
    BR> مى‏رسد آخر به خطش، انتظار
مى‏شكفد در قدمش صد بهار
 مى‏دهد آخر گل زهرا ثمر
كشتى اسلام رهاند ز شر
 شیفتگان منتظر راه تو
منتظر چهره چون ماه تو...

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo