بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

پيام نوروزى رهبر معظم انقلاب اسلامى

1 / 1 / 1379


بسم الله الرحمن الـرحيم

يـامقلب الـقلـوب والابصار يا مدبر الليل و النهار يا محول الحول والاحوال حول حـالناالـى احسـن الحال فرارسيـدن عيـد نــوروز و آغــاز ســال نـو را كه امسال در ميانه ى دو عيد سعيد بـزرگ غــديـر و قـربان واقـع شـده بـه يـكـايـك هـم مـيهـنـان عـزيزمان و ايـرانيـانـى كــه در هـر نـقـطه اى از جهان هستند , هـمچـنيـن بــه هـمـه ى فــارسـى زبـانان و هـمه ى كسانيكـه ايـن اعـيـاد بــزرگ را ارج مـى گـذارند , تـبريك عرض ميكنم , بخصوص تـبريك مــيگـويـم بــه آن كسـانيـكـه درراه سربـلنـدى كشـور و عــظمـت مـلـت ايـران , تـلاش و ايثارگرى كردند و همه ى اين ملـت رامــرهـون مـجاهدات و خـدمات خـودشـان قــرار دادنــد , و بـه خانواده ى معظم شهيدان وايثارگران درود مى فرستم واميدوارم سالـى راكــه در پـيـش داريــم بــراى هـمـه , سـالـى سـراسـر خيـر و بــركــت و مـشحون از تفضلات الهى باشد0 اگر نگاهى به سال گذشته بـياندازيم خـواهيـم ديـد كـه سـال گـذشتـه , مثـل همـه ى عمـر, شــامـل شيرينيها و تلخى هايى بود و مجموع و محصول اين شيرينى ها و تـلخيهاست كـه بايد براى مـا درس باشد و مارا براى جلوگذاشتن گـام بـزرگـى درراه اعتــلاى روحــى و مــعنــوى و مـــادى خود و كـشورمان , يارى بدهد 0

سال گـذشتـه بـه اسم مبارك امام خمينـى مــزيــن بــود و عــمـلا در سـرتاسر سـال , يـاد آن بــزرگـوار درهــمـه ى گـوشه و كـنارهاى كشـورمـان و در ذهـن و آفـاق زندگى مـردم , مــحسـوس بـود و شـايـد بتـوان اميدوار بود كه مردم ما از لـحاظ ذهـنى و عــملـى , گامى به امام بزرگوار خودشان نزديك شــده بـاشند0

اگـر بـخواهيم شـيرينيهاى ايـن سـال را بشمريـم, بـرترينش عـبـارت بــود از حضـور مـردم , گـرمـى و شوروشوقى كه مـردم درهـرصحنـه اى كــه بــه آنهاارتباط پيدا ميكرد و از آنها مسووليتى مى طلبيد از خود نشان دادند0

آخرينش حضور پرشور و متين مـردم درانـتخـابـات مجلس شـوراى اسـلامـى بـود كـه بـراى مـلـت مـااحترام آفريـد و نـظام جـمهـورى اسـلامـى را مفتخر و سرافراز كرد0 از اول سال تاامروز هم به همين ترتيب مشاهده مى كنيـم كـه مـردم در هر نقطه و در هر زمانى كه حضور خـود را در عـرصـه هـاى انقلاب لازم دانستند حضور پيدا كردند در راهپيماييهاى روز قـدس , بــيسـت ودوم بـهمـن و بـخصوص در را هپيمايى پرشور و ميليـونـى بــيسـت و ســوم تـير كـه مـردم بــراى دفـاع ازهـويـت اسـلامـى كشورشان به صحنه آمدند و حضور خودشان را نشـان دادند 0 تلاشگران در سرتاسر اين سال, تـلاشهـاى زيـادى كردند, مردم مومن و مسوولان متعهد كـارهـاى خوب و باارزشى راانجام دادنـد كـه ان شـاء الله آثارخودرادرزندگى مردم خواهد بخشيد.

الـبته تـلخى هـايى هـم داشـتيم, تـلخى ها نـاشى از ضعفهاى ما و تـوطئه هاى دشـمنان مـاست 0 ســال گذشته, سالى بود كه همه در آن بـروز تــوطئه ى دشـمنان را مـشاهده كـردند , همه بـه چشـم خـود تهديد امنيت ملى را كه باسلسلـه جـنبـانى دشمنان انجام ميگرفت, ديـدند 0 مـردم ازلحـاظ وضع معيشت و مسايل اقتصادى دشواريهاى بـزرگى داشتند و تلاشهايى كه انجام گرفـت نتـوانسـت اين مشكل را بـراى مـردم , آن چـنان كـه شايستـه و مورد انتظار بود , برطرف بـكند 0 سـال جديدى را در پيش رو داريم و همانطورى كه ميـدانيد امسال هم در آغاز , هم در پايان خود, مزين به عيدمبارك غديراست ســـال 1379 دوعيـد غدير دارد ,خيلى مناسب است كه مـاايـن سـال را بـه ايـن منـاسبـت سال امام اميرالمومنين على بن ابى طالب , بـدانيـم و بناميم و خودمان را بــه آن بزرگوار نـزديـك كنيم 0 امـيرالمومنين عليـه السلام , يك الگوى كــامــل بــراى همــه اســت 0 جـــوانــى پـرشور و پـر حماسـه ى او , الگـوى جـوانـان اســت , حكومـت سراسر عـدل و انصاف او , الگوى دولتمردان است , زنـدگى سراپا مجاهـدت و سراپا مسووليت او , الگوى همه اى مومنان اسـت آزادگـى او , الـگوى هـمه ى آزادگـان جـهان اســت , سـخنان حـكمتآميز و درسـهاى مـاندگار او , الگوى عالمان و دانشمندان و روشـنـفكران اسـت 0 اميرالمومنين در زندگى حكومتى خود نسبـت به عـدالت , نـسبت بـه حـقوق ضعفا و درمانـدگـان و پابرهنگان , بى اغماض وبى گذشت بود ما هـم بايد همين جور باشيم اما نسبت به حق خـود و بـه سـهم خـود , بسيار پرگذشت بود , ماهم همه بايد همين جــور بــاشيـم 0 درهـمـه ى عـمـر , مـظهـرى از خداپرستى و صفاى مـعنـوى و مـجـاهـدت و تــلاش و سرزندگى و نشاط بود و با تلخى ها غـمها و دردها, شادمانانه برخورد كرد و مسـوولانـه وظيفه ى خـودش را انـجـام داد 0 ايـن الــگـوى بـسيار خــوبى است ما ميتوانيم درسـايه ى نـزديكى بــه امـيـرالمـومـنيـن , بــه آرزوى بـــزرگ كـشــــور و مـلتمان و نـظام جـمهورى اسـلامـى , يـعـنى عــدالت اجـتماعى نـزديك بـشويـم 0 امـيـدوارم كــه مــا مـسوولان كشور, دردرجـه ى اول وهـمه ى آحــاد مـردم تـلاش كنند تا بتوانيم عدالـت اجــتمـاعـى را درايــن كـشـور مـسـتقـر كـنيـم كـه ايـن آرزوى بـزرگ هـمه ى عـدالتخواهان , هـمه ى مـبـارزان و شـهيـدان وهمـه ى رادمــردان عـالم در تاريخ ما و در تاريخ عالم بوده و هست 0 من گمان مى كنم بزرگترين شعار ما در سالى كه در پيش داريم ميتواند وحدت ملـى و امنيت ملى باشد, اين براى ما دو شعار اسـاسـى اسـت وحـدت مـلى , هـمان چيزى است كـه ميتوانـد پشتوانه ى همه تلاشهاى دولـتمردان و مــسـوولان و مـبارزان و دلـسوزان اين كشور و ايـن انــقـلاب باشد 0 بدون وحدت ملى , اين كشور بزرگتريـن نيروى خود و مـايه ى عـظمت خـودش رانخـواهـد داشت و مى بينيم كه كسانى تلاش مـيكنند ايــن وحدت را خدشه دار كنند كه يقيانا آنها دوستان اين مـلت نـيستند 0 وحـدت ملـى , شعـاراساسـى و حياتـى بـراى كشـور مـاسـت و مـخـاطب ايــن شـعـار افـراد خاصى نيستند همه هستند , آحاد مردم مسوولند , بخصوص مسوولان كشور , بيش از همه مسوولند , سـياستمداران و كسانى كه در صحنه ى سياسـت حضور و فعاليت دارند, بـسيار مـسوولند 0 وحـدت ملى براى همه ى ملت شعار بزرگى است و ديگر امنيت ملى است 0 اگر امنيت نباشد اقتصاد هـم نيسـت , تـلاش بـراى سـازندگى و براى افتخار آفرينى هم نيسـت ناامنى بزرگترين خــطرى اســت كــه يــك ملـت را تهديد ميكند 0 اگـر بـه بـعضـى ازمـلـتهـاى ديگر نگاه كنيد و ببينيد كه در زير آوار ناامنى چه مشكلاتى برايشان بوجود آمده و امنيتى كه ما در طول سالهاى گذشته داشـتيم , چـه فرصتهـاى خوبى را در اختيار ملت ايران قرار داده اســت , آن وقـت اهـميت امنيت ملى براى كشـور و مـردم ما آشكار خواهد شد.

امـيدوارم هـمه ى مـسوولان , هـمه ى آحـاد مــردم , همه ى شخصيتهاى اثـرگذار بـر روى ذهـن و دل مردم و هدايت كـننده ى عمـل مـردم , ايــن دو شـعار , امنيت ملـى و وحـدت ملـى را پـاس بدارند و نه فقط به صورت يـك شعـار زبـانى بلكه بصورت يك شعار عملى و بصورت يك حـركـت در راه اين دو هدف بزرگ تلاش كنند.

امـيدوارم خـداى متعال تفضل بكند و اين ملـت در سايه ى اخلاص خد در سايه ى ايمان و مجـاهـدت خود , در سايه ى عظمتى كه خون مـطهـر شـهـدا بـراى ايـن ملـت بـوجـود آورد , درراه امـام بزرگوارمان كـه امـام نـيكيهـا و ســرچـشمـه ى عـظمتها براى ملت ما بود راه خــودش را ادامــه بـدهد 0 با درود به همه ى ملـت ايـران و درود بــه ارواح مــطهـر شــهيدان و روح مـطهرامام بـزرگوار , سخنان خـودم را پـايـان ميدهم .

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved