توضیح المسائل امام خمینی قدس سره الشریف

(بخش دوم)

دانلود فایل pdf
 

 احکام روزه

 نيت

 چيزهايى که روزه را باطل مى‏کند

خوردن و آشاميدن

 جماع

 استمناء

 دروغ بستن به خدا و پيغمبر

 رساندن غبار غليظ به حلق

 فرو بردن سر در آب

 باقى ماندن بر جنابت‏ و حيض‏ نفاس تا اذان صبح

 اماله کردن

 قى کردن

 احکام چيزهايى که روزه را باطل مى‏کند

 آنچه براى روزه ‏دار مکروه است

 جاهايى که قضا و کفاره واجب است

 کفاره روزه

 جاهايى که فقط قضاى روزه واجب است

 احکام روزه قضا

 احکام روزه مسافر

 کسانى که روزه بر آنها واجب نيست

 راه ثابت ‏شدن اول ماه

 روزه‏هاى حرام و مکروه

 روزه‏هاى مستحب

 مواردى که مستحب است انسان از

کارهايى که روزه را باطل مى‏کند خوددارى نمايد

 احکام خمس

منفعت کسب

 معدن

 گنج

 مال حلال مخلوط به حرام

جواهرى که به واسطه فرو رفتن در -دريا به دست مى‏آيد

 غنيمت

 زمينى که کافر ذمى از مسلمان بخرد

 مصرف خمس

 احکام زکات

شرايط واجب شدن زکات

 زکات گندم و جو و خرما و کشمش

 نصاب طلا

 نصاب نقره

 زکات شتر و گاو و گوسفند

 نصاب شتر

 نصاب گاو

 نصاب گوسفند

 مصرف زکات

شرايط کسانى که مستحق زکاتند

 نيت زکات

 مسائل متفرقه زکات

 زکات فطره

 مصرف زکات فطره

 مسائل متفرقه زکات فطره

 احکام حج

 احکام خريدو فروش

 چيزهايى که در خريد و فروش مستحب است

 معاملات مکروه

 معاملات باطل

شرايط فروشنده و خريدار

شرايط جنس و عوض آن

 صيغه خريد و فروش

خريد و فروش ميوه‏ها

 نقد و نسيه

 معامله سلف

شرايط معامله سلف

احکام معامله سلف

 فروش طلا و نقره به طلا و نقره

 مواردى که انسان مى‏تواندمعامله را بهم بزند

 مسائل متفرقه

 احکام شرکت

 احکام صلح

 احکام اجاره

شرايط مالى که آن را اجاره مى‏دهند

شرايط استفاده‏اى که مالی‏ را که براى آن اجاره مى‏دهند

 مسائل متفرقه اجاره

 احکام مزارعه

 احکام مساقات

 کسانى نمى‏توانند در مال خود تصرف کنند

 احکام وکالت

احکام قرض

 احکام حواله دادن

 احکام رهن

 احکام ضامن شدن

 احکام کفالت

احکام وديعه (امانت)

 احکام عاريه

احکام نکاح يا ازدواج و زناشويى

 احکام عقد

 دستور خواندن عقد دائم

 دستور خواندن عقد غير دائم

شرايط عقد

 عيبهايى که بواسطه آنها مى‏شود عقد را بهم زد

 عده‏اى از زنها که ازدواج‏ با آنان حرام است

 احکام عقد دائم

 متعه يا صيغه

 احکام نگاه کردن

 مسائل متفرقه زناشويى

 احکام شير دادن

 شرايط شير دادنى که علت محرم شدن است

 آداب شير دادن

 مسائل متفرقه شير دادن

 احکام طلاق

 عده طلاق

 عده زنى که شوهرش مرده

 طلاق بائن و طلاق رجعى

 احکام رجوع کردن

 طلاق خلع

 طلاق بارات

 احکام متفرقه طلاق

 احکام غصب

 احکام مالى که انسان آن را پيدا مى‏کند

 احکام سر بريدن و شکار کردن حيوانات

 دستور سر بريدن حيوانات

شرايط سر بريدن

 دستور کشتن شتر

 چيزهايى که موقع سر بريدن

حيوانات مستحب است

 چيزهايى که در کشتن حيوانات مکروه است

 احکام شکار با اسلحه

شکار کردن با سگ شکارى

 صيد ماهى

 صيد ملخ

 احکام خوردنيها و آشاميدنيها

 چيزهايى که موقع غذا خوردن مستحب است

 چيزهايى که در غذا خوردن مکروه است

 مستحبات آب آشاميدن

 مکروهات آب آشاميدن

 احکام نذر و عهد

 احکام قسم خوردن

 احکام وقف

 احکام وصيت

 احکام ارث

 ارث دسته اول

 ارث دسته دوم

 ارث دسته سوم

 ارث زن و شوهر

 مسائل متفرقه ارث

 ملحقات توضيح المسائل

 امر به معروف و نهى از منکر

شرايط امر به معروف و نهى از منکر

 مراتب امر به معروف و نهى از منکر

 مسائل دفاع

 بعضى از مسائل که در اين زمان مورد حاجت است

سفته

سرقفلى

 معاملات بانکى

 بيمه

 بخت‏ آزمايى

 تلقيح

 تشريح و پيوند

خاتمه

(بخش اول)

 
 
https://www.aviny.com/Ahkam/ResalehImam/index1.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved