شماره هشتم دوره پنجم

مجله سوره شماره هشتم دوره پنجم

اصولاً تحقیق در حقیقت علم جدید آسان نیست و تفکر در این باب تازه آغاز شده است.

مشکل این است که علم جدید با اینکه علم دنیاست به علم بودن راضی نیست.

X