شماره هفتم دوره پنجم

مجله سوره شماره هفتم دوره پنجم

شهروند مطیع کسی است که وجود فردی اش مستحیل در جامعه ای است که پیرامون او وجود دارد.

دهکده جهانی واقعیت پیدا خواهد کرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم.

X