شماره ششم دوره پنجم

مجله سوره شماره ششم دوره پنجم

چیست آن نیرویی که تو را بر سنگینیها و ماندنها و دلبستگیها غلبه داده است و بر آن جاذبه دنیایی که به سوی پایین می کشاند فائق آورده و غل و زنجیز از دست و پای اراده ات گشوده ...

X