شماره دوازدهم دوره چهارم

مجله سوره شماره دوازدهم دوره چهارم

مفهوم مدرن آزادی، با خودبنیادی بشر و اعراض آن از نور هدایت وحی، محقق گردیده و بر همان مبنا تداوم یافته است.

مفهوم جدید آزادی با لذات غیردینی است.

X