شماره ششم دوره چهارم

مجله سوره شماره ششم دوره چهارم

اذان، موسیقی بهشت گمشده وجود است که اگر در خود ژرف شوی آن را در تپش قلب و در ضرباهنگ نبض خویش که خلقت تو در آن، هر دم، تجدید می شود بازخواهی یافت.

X