شماره دهم دوره سوم

مجله سوره شماره دهم دوره سوم

انسان، مختار است اما آزادی اش مقدم بر حقیقت و عدالت نیست؛ و اگر چنین باشد، آزادی حق انسان نیست، تکلیف اوست.

آزادی حق انسان نیست بلکه تکلیف اوست در برابر حقیقت و عدالت.

X