شماره پنج و شش دوره دوم

مجله سوره شماره پنج و شش دوره دوم

برنامه ریزی لفظ جدیدی است که در محدوده تمدن امروز غرب و تفکر علمی و تکنیکی معنا پیدا می کند و مراد از آن، تعیین مسیر و خط مشی و تدوین دستورالعمل برای وصول به اهداف معین است.

X