شماره سوم دوره دوم

مجله سوره شماره سوم دوره دوم

حضرت امام (ره) انسانی از زمره دیگر انسانها نبود و در میان بزرگان تاریخ نیز افرادی چون او بسیار نیستند...

X