زمستان 1369

مجله سوره ویژه نامه داستان تابستان 1369

اول، روی نیاز به سوی بزرگان قوم آوردیم تا در اطراف غزلسرایی حضرت «روح الله»، مضامین و حال و هوای اشعار آن بزرگ، شرحی بنگارند اما توفیق حاصل نشد؛ آخر پیران را آن همه حزم و حلم هست که از…

X