شماره دهم

مجله سوره شماره دهم

جهان امروز، علیرغم آنکه در نقشه های جغرافیایی بیشتر از همه ادوار تاریخ دچار مرزبندی و تفرق است، اما در حقیقت کشور واحدی بیش نیست. با حکومتی واحد.

X