شماره یازده

مجله سوره شماره یازدهم

مسیر حرکت سینمای کشور و منظر حرکت آن هرگز نباید در جشنواره های جهانی معین شود.

X