زبان و فضا

زبان و فضا

... خطِ زینتی اشرافی فارسی زیادی سنگین است و قادر به ورود به فضا نیست.

X