شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی بلور عشق - با نگاهي به زندگي و مبارزات شهيد دكتر محمد مفتح
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 بلور عشق 1 3,564 0:30:01
2 بلور عشق 2 3,548 0:29:53
3 بلور عشق 3 3,083 0:26:18
4 بلور عشق 4  3,522 0:29:55
5 بلور عشق 5   3,371 0:28:22
6   بلور عشق 6   3,213 0:27:02
7 بلور عشق 7 3,223 0:27:07
8 بلور عشق 8 3,158 0:26:54
9 بلور عشق 9 2,996 0:25:10
10 بلور عشق 10 2,893 0:24:18
11 بلور عشق 11 3,106 0:26:30
10 بلور عشق 12 2,955 0:25:12

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo