شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

کتاب گویا - داستان راستان - جلد 1 - نشر صدرا

 

ردیف

توضیحات

پخش دانلود حجم (کیلو بایت)
1 داستان اول تا 13 9,094
2 داستان 14 و 15 8,157
3 داستان 16 تا 23 7,206
4 داستان 24 تا 33 7,660
5 داستان 34 تا 36 7,233
6 داستان 37 تا 40 6,359
7 داستان 41 تا 50 7,615
8 داستان 51 تا 54 1,778
9 داستان 55 تا آخر جلد اول (داستان 75) 24,534


 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo