شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 
نمایش رادیویی مرد بارنی - بر اساس زندگی مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 مرد بارانی - قسمت اول 3,154 0:26:31
2 مرد بارانی - قسمت دوم 3,275 0:27:56
3 مرد بارانی - قسمت سوم 3,153 0:26:53
4 مرد بارانی - قسمت چهارم 3,287 0:28:02
5 مرد بارانی - قسمت پنجم 3,088 0:26:20
6 مرد بارانی - قسمت ششم 3,099 0:26:03
7 مرد بارانی - قسمت هفتم 3,325 0:28:22
8 مرد بارانی - قسمت هشتم 3,510 0:29:56
9 مرد بارانی - قسمت نهم 3,511 0:29:57
10 مرد بارانی - قسمت دهم 3,148 0:26:51

منبع: رادیو معارفCopyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo