شهید آوینی

 

تصاویر عملیات مرصاد

بازگشت به صفحه مناطق جنگی  | صفحات : 1 ، 2 ، 3

 

تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین

 

تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین

تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین

تصاویر عملیات مرصاد تصاویر عملیات مرصاد تصاویر عملیات مرصاد

تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین

تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین
تصاویر عملیات مرصاد تصاویر عملیات مرصاد تصاویر عملیات مرصاد
تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین
تصاویر عملیات مرصاد تصاویر عملیات مرصاد تصاویر عملیات مرصاد

 

تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین

 

تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین

تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین

تصاویر عملیات مرصاد تصاویر عملیات مرصاد تصاویر عملیات مرصاد

 

تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین

 

تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین
تصاویر عملیات مرصاد تصاویر عملیات مرصاد تصاویر عملیات مرصاد
تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین تصاویر عملیات مرصاد، شکست مجاهدین ، شکست منافقین
تصاویر عملیات مرصاد تصاویر عملیات مرصاد تصاویر عملیات مرصاد

بازگشت به صفحه مناطق جنگی  | صفحات : 1 ، 2 ، 3

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo