ویژه نامه

ای موج کوبنده ای ماه تابنده تودر پی آب آب از تو شرمنده

ای موج کوبنده ای ماه تابنده
تودر پی آب آب از تو شرمنده

خمیده ام شکسته ام برادرم بی تو
ببین سپاه خسته است برادرم بی تو

پسر شیر به تاراج سپاه آمده است، قرص ماه آمده است

پسر شیر به تاراج سپاه آمده است،
قرص ماه آمده است

بانیابت ز حسن(ع) یاری شاه آمده است،
قرص ماه آمده است

#استوری روز ششم محرم
حضرت قاسم بن الحسن علیهما…

X