نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است شما را پلکان ترقی خودشان خواهند کرد و در آخر بشما پشت می کنند انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:   گول ظاهر را نخورید با افراد نا سپاس و نمک نشناسی روبرو خواهید شد حتما ترک شود.    
نتیجه معامله:   شما را فریب خواهند داد و ضرر زیادی را بشما تحمیل خواهند کرد ترک شود.    
سوره:  
17
اسراء
آیه:   67
صفحه:   289 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved