نتیجه استخاره:   انجام بده
نتیجه کلی:   خوب است با زبان خوش و هدف خوب انشاء... به آنچه که می خواهید می رسید.
نتیجه ازدواج:   مورد مناسبی است شما هم با زبان خوش مسائلتان را مطرح نمایید انشاء... عاقبت بخیر خواهید شد.    
نتیجه معامله:   با زبان خوش اقدام کنید معامله ی خوبی خواهد بود انشاء....    
سوره:  
26
شعراء
آیه:   84
صفحه:   371 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved