نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است ترک آن به ثواب نزدیکتر است.
نتیجه ازدواج:   مورد زیاد مناسبی نیست زندگی دلپذیر و خوبی نخواهد بود.    
نتیجه معامله:   انجام ندهید بهتر است .سود خوبی نخواهید برد در حالیکه زحمت زیادی خواهید کشید.    
سوره:  
9
توبه
آیه:   87
صفحه:   201 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved