نتیجه استخاره:   انجام بده
نتیجه کلی:   خوب است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:   انشاءالله که مبارک است با حفظ موازین شرعی اقدام نمایید.    
نتیجه معامله:   خوب است با توکل بخدا اقدام نمایید انشاءالله منفعت خواهید برد.    
سوره:  
2
بقره
آیه:   187
صفحه:   29 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved