نتیجه استخاره:   حتما انجام بده
نتیجه کلی:   بسیار خوب است انشاءالله به همه ی اهدافی که در نظر دارید خواهید رسید با توکل بخدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:   موردی از هر نظر مناسب است انشاءالله که مبارک است صدقه فراموش نشود.    
نتیجه معامله:   سود خوبی در انتظار شماست با توکل بخدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود.    
سوره:  
62
جمعه
آیه:   1
صفحه:   553 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved