نتیجه استخاره:   هرگز انجام نده
نتیجه کلی:   بسیار بد است دیگر بدتر از این نمی شود حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:   بسیار بد است چاهی بدون ته است که هر لحظه از خدا طلب مرگ می کنید حتما ترک شود.    
نتیجه معامله:   بسیار بد است ضرر هنگفتی خواهید کرد و اعتبار شما بشدت زیر سوال می رود حتما ترک شود.    
سوره:  
54
قمر
آیه:   7
صفحه:   529 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved