نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:   در این ازدواج خیری نیست بر سر هر مسئله ای با هم مشکل خواهید داشت انجام ندهید.    
نتیجه معامله:   در این معامله به حرام می افتید و مشکلاتی برایتان ایجاد می شود ترکش کنید.    
سوره:  
8
انفال
آیه:   34
صفحه:   181 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved