نتیجه استخاره:   هرگز انجام نده
نتیجه کلی:   بسيار بد است اين كار مثل تكيه زدن بر باد است بهيچ وجه انجام ندهيد.
نتیجه ازدواج:   بهيچ وجه در شان شما نيستند تكيه بر باد نزنيد پشيماني شديد دارد حتما ترك شود.    
نتیجه معامله:   ضرر مالي و اعتباري شديد دارد طرفهاي شما آنهايي نيستند كه روي حرفهايشان بمانند حتما ترك شود.    
سوره:  
74
مدثر
آیه:   48
صفحه:   577 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved