نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است شما را تکذیب می کنند و از دست شما هم کاری بر نمی آید ترک شود.
نتیجه ازدواج:   بد است درونش شما را می کشد بیرونش مردم را حتما ترک شود.    
نتیجه معامله:   بد است آن گونه ای که شما فکر می کنید نیست ترک شود.    
سوره:  
51
ذاریات
آیه:   52
صفحه:   523 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved