نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است دچار مشکلات زیادی خواهید شد و در آخر به نتیجه نمی رسید که هیچ ممکن است آبرو ریزی هم بشود.
نتیجه ازدواج:   مورد مناسبی نیست در صورت انجام بشدت پشیمان خواهید شد ترک شود.    
نتیجه معامله:   زحمت زیادی دارد و آخر هم به آنچه که مد نظر است نمی رسید بد است.    
سوره:  
21
انبیا
آیه:   58
صفحه:   327 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved