نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است وسط کار به مشکل می خورید و راه پس و پیش ندارید.
نتیجه ازدواج:   آدمهای مطمئنی نیستند و نمی شود برای زندگی به آنها تکیه کرد انجام ندهید.    
نتیجه معامله:   به تعهدات عمل نمی شود و ضرر می کنید ترک شود.    
سوره:  
2
بقره
آیه:   249
صفحه:   41 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved