نتیجه استخاره:   هرگز انجام نده
نتیجه کلی:   بسیار بد است به مشکلات زیادی بر می خورید و به شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:   بهیچ وجه این کار را نکنید که بشدت پشیمان خواهید شد.    
نتیجه معامله:   در صورت انجام ضرر هنگفتی خواهید کرد حتما ترک شود.    
سوره:  
22
حج
آیه:   73
صفحه:   341 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved