نتیجه استخاره:   حتما انجام بده
نتیجه کلی:   بسیار خوب است با توکل بخدا اقدام نمایید.
نتیجه ازدواج:   انشاءالله که مبارک است سعی کن موازین شرعی را رعایت کنی.    
نتیجه معامله:   معامله پر منفعتی است بشرط موازین شرعی را رعایت کنی.    
سوره:  
9
توبه
آیه:   27
صفحه:   191 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved