نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است دچار اختلاف و مجادله خواهید شد ترک شود.
نتیجه ازدواج:   دچار اختلاف و درگیری خواهید شد و به جدایی خواهد انجامید.    
نتیجه معامله:   دچار اختلاف و درگیری خواهید شد ترک شود.    
سوره:  
27
نمل
آیه:   45
صفحه:   381 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved