نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است اصلا صلاح نیست ترک کنید.
نتیجه ازدواج:   در شان شما نیستند و در صورت انجام یکسری دعوا و مرافعه خواهید داشت.    
نتیجه معامله:   بد است ضرر خواهید کرد و به هیچ کدام از چیزهایی که فکر می کنید نمی رسید.    
سوره:  
23
مومنون
آیه:   43
صفحه:   345 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved