نتیجه استخاره:   انجام بده
نتیجه کلی:   خوب است با توکل بخدا و مشورت اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:   به مشکلاتی بر می خورید ولی آنشاءالله عاقبت بخیر خواهید شد حرفهایتان را تمام کنید.    
نتیجه معامله:   مقداری اذیت خواهید شد با مشورت افراد خبره اقدام کنید ان شاءالله سود خواهید برد.    
سوره:  
10
یونس
آیه:   71
صفحه:   217 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved