نتیجه استخاره:   انجام بده
نتیجه کلی:   خوب است کسی که نیت خوبی دارد نباید از مسائل و مشکلات بترسدبا توکل بخدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:   از مشکلات نترسید شیرینی ازدواج به همین مسائل است خدا را در همه حال در نظر داشته باشید.    
نتیجه معامله:   با فکر به مشکلات و بزرگ کردن مسائل به جائی نمی رسید بخدا توکل کنید که هر آنچه روزی شماست خواهد رسید.    
سوره:  
20
طه
آیه:   77
صفحه:   317 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved