نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است مکر و حیله در کار است ترک کنید.
نتیجه ازدواج:   اصلا به صلاح شما نیست به مشکلاتی بر خواهید خورد که از زندگی سیر می شوید ترک کنید.    
نتیجه معامله:   نیرنگ و فریب در کار است انجام ندهید پشیمان خواهید شد.    
سوره:  
10
یونس
آیه:   34
صفحه:   213 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved