نتیجه استخاره:   انجام بده
نتیجه کلی:   خوب است اما زحمت زیاد دارد با توکل بخدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج:   خوب است ولی خیلی سختی خواهید کشید و دچار زحمت خواهید شد اگر طاقتش را دارید انجام دهید.    
نتیجه معامله:   سود خوبی نصیبتان می شود با توکل بخدا اقدام کنید و از مشکلات نهراسید.    
سوره:  
25
فرقان
آیه:   33
صفحه:   363 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved