نتیجه استخاره:   انجام بده
نتیجه کلی:   خوب است البته با تحقیق کافی و مشورت با افراد خبره.
نتیجه ازدواج:   خوب است ولی اول تحقیق کافی شود و سپس اقدام کنید ضمنا همه ی حرفهایتان را اول بزنید که بعدها به مشکل بر نخورید.    
نتیجه معامله:   با مشورت با افراد خبره و تحقیق بیشتر اقدام کنید تا بعدا متضرر نشوید.    
سوره:  
30
روم
آیه:   25
صفحه:   407 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved