نتیجه استخاره:   هرگز انجام نده
نتیجه کلی:   بسیار بد است اصلا فکرش هم نکن افراد ظاهر بین ضرر می کنند.
نتیجه ازدواج:   ظاهر هر چیز باطنش نیست از فکرش بیرون بیا اصلا مورد مناسبی نیست.    
نتیجه معامله:   به حرام می افتی و ضرر بسیار می کنی ظاهر آن با باطنش فرق دارد.    
سوره:  
4
نساء
آیه:   38
صفحه:   85 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved