نتیجه استخاره:   انجام بده
نتیجه کلی:   خوب است با توکل بخدا اقدام کنید و در انجام واجبات دینی کوشا باشید.
نتیجه ازدواج:   خوب است همه ی مطالب را در اول کار بگویید و با توکل بخدا اقدام کنید.    
نتیجه معامله:   با توکل بخدا و با حفظ موازین شرعی اقدام کنید انشاءالله سود خواهید برد.    
سوره:  
6
انعام
آیه:   102
صفحه:   141 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved