نتیجه استخاره:   اختیار با توست
نتیجه کلی:   میانه است در صورت بر رسی همه ی جوانب و مساعد بودن اوضاع انجام والا ترک شود.
نتیجه ازدواج:   بیشتر تحقیق کنید اگر همه ی جوانب را بر رسی کردید و موردی وجود نداشت انجام دهید و الا ترکش کنید.    
نتیجه معامله:   با افراد خبره و اهل فن مشورت کن جوانب کار را نیز بسنج اگر خوب بود عمل کن والا ترکش کن.    
سوره:  
39
زمر
آیه:   6
صفحه:   459 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved