نتیجه استخاره:   اختیار با توست
نتیجه کلی:   میانه است ترک به ثواب نزدیکتر است.
نتیجه ازدواج:   همه ی زندگی با مصیبت و بدبختی دست به گریبان خواهید بود ترک کنید.    
نتیجه معامله:   به حرام خواهید افتاد از این کار دوری کنید.    
سوره:  
5
مائده
آیه:   42
صفحه:   115 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved