نتیجه استخاره:   انجام بده
نتیجه کلی:   خوب است ولي قدري زحمت دارد با توكل بخدا انجام دهيد و با افراد خبره مشورت كنيد.
نتیجه ازدواج:   خوب است دچار زحمت مي شويد و مشكلاتي ديده مي شود ولي عاقبت بخير خواهيد شد ان شاءالله.    
نتیجه معامله:   خوب است مشكلاتي ديده مي شود ولي نتيجه مطلوب و دلخواه بدست خواهد آمد بخدا توكل كنيد و انجام دهيد.    
سوره:  
91
شمس
آیه:   1
صفحه:   595 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved