نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است در صورت انجام پشیمان خواهید شد لذا ترک شود.
نتیجه ازدواج:   با ظاهر افراد نمی توان قضاوت کرد و در صورت انجام بشدت پشیمان خواهید شد.    
نتیجه معامله:   این معامله آن گونه که فکر می کنید منفعتی ندارد و حتی دچار ضرر خواهید شد ترک کنید.    
سوره:  
2
بقره
آیه:   94
صفحه:   15 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved