نتیجه استخاره:   انجام بده
نتیجه کلی:   خوب است اضطراب شما نیز بی مورد است انجام دهید که به امید خدا به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:   مورد مناسبی است با توکل بخدا انجام دهید و از مشکلات نهراسید.    
نتیجه معامله:   این قدر تردید نکنید انجام دهید خداوند روزی رسان است.    
سوره:  
15
حجر
آیه:   52
صفحه:   265 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved