نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است به حرام می افتید انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:   این ازدواج به صلاح شما نیست و از دین باز می مانید دنبال ظواهر باشید انجام ندهید که به هیچ وجه به صلاح شما نیست.    
نتیجه معامله:   به حرام خواهید افتاد و هیچ نفعی هم نخواهید برد حتما ترک کنید.    
سوره:  
5
مائده
آیه:   77
صفحه:   121 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved