نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است به سختی و عذابی گرفتار خواهید شد که از توان شما خارج است ترک شود.
نتیجه ازدواج:   نزاع- درگیری- طلاق و ... حتما ترک شود.    
نتیجه معامله:   ضرر- بی اعتباری - آبروریزی و... حتما ترک شود.    
سوره:  
44
دخان
آیه:   19
صفحه:   497 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved