نتیجه استخاره:   هرگز انجام نده
نتیجه کلی:   بسیار بد است از گذشته درس بگیرید و اشتباهات گذشته را تکرار نکنید و گرنه باید تاوان سختی از این بابت بدهید.
نتیجه ازدواج:   بسیار بد است بهیچ وجه بهم نمی خورید و در صورت انجام بشدت پشیمان خواهید شد ولی دیگر سودی ندارد.    
نتیجه معامله:   ضرر هنگفتی خواهید کرد و بشدت پشیمان خواهید شد انجام ندهید.    
سوره:  
45
جاثیه
آیه:   23
صفحه:   501 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved