نتیجه استخاره:   هرگز انجام نده
نتیجه کلی:   بسیار بد است دچار پشیمانی شدید خواهید داشت حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:   بسیار بد است اصلا هیچ سنخیتی و نزدیکی باهم ندارید و در صورت انجام به شدت پشیمان خواهید شد.    
نتیجه معامله:   در صورت انجام این معامله بشدت متضرر و پشیمان خواهید شد.    
سوره:  
39
زمر
آیه:   57
صفحه:   465 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved