نتیجه استخاره:   حتما انجام بده
نتیجه کلی:   بسیار خوب است از غم و غصه ها رها می شوید و باعث آرامش شما می شود از مشکلات جزئی هراسی بخود راه ندهید.
نتیجه ازدواج:   مورد مناسبی است باعث آرامش فکری و روحی شما می شود با توکل بخدا اقدام کنید.    
نتیجه معامله:   انشاء... سود زیادی خواهید برد و مشکلات شما تا حد زیادی حل خواهد شد.    
سوره:  
19
مریم
آیه:   52
صفحه:   309 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved