نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است در صورت انجام به شدت پشیمان می شوید ولی دیگر پشیمانی شما سودی نخواهد داشت.
نتیجه ازدواج:   بهیچ وجه مورد مناسبی برای شما نیست انجام ندهید که بعدا پشیمانی سودی ندارد.    
نتیجه معامله:   بعذاب و سختی دچار خواهید شد و متضرر می شوید ترک شود.    
سوره:  
40
غافر
آیه:   50
صفحه:   473 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved