نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است مورد سوال و باز خواست قرار می گیرید ترک شود.
نتیجه ازدواج:   اگر از جان خود سیر شده اید اقدام کنید.    
نتیجه معامله:   بد است دچار ضرر و زیان می شوید و حتی ممکن است سرمایه ی خود را از دست بدهید ترک شود.    
سوره:  
37
صافات
آیه:   25
صفحه:   447 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved