نتیجه استخاره:   حتما انجام بده
نتیجه کلی:   بسیار خوب است از مشکلات نترسید و با توکل بخدا انجام دهید انشاءالله به همه ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:   از مشکلات نهراسید مورد مناسبی است که ارزش هر کاری را دارد انجام دهید انشاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.    
نتیجه معامله:   آن قدر سود خواهید کرد که مشکلات را از یاد ببرید با توکل بخدا انجام دهید.    
سوره:  
32
سجده
آیه:   1
صفحه:   415 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved