نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است به چه کنم چه کنم گرفتار می شوید و وقتی متوجه می شوید که دیگر پشیمانی سودی ندارد.
نتیجه ازدواج:   اصلا مورد مناسبی نیست حتما ترک شود و الا پشیمان خواهید شد.    
نتیجه معامله:   بهیچ وجه انجام آن به صلاح شما نیست در چاهی می افتید که خلاصی از آن بسیار مشکل است.    
سوره:  
28
قصص
آیه:   78
صفحه:   395 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved