نتیجه استخاره:   انجام بده
نتیجه کلی:   خوب است ولی جانب احتیاط را رعایت کنید سپس اقدام کنید که بعدها پشیمان نشوید.
نتیجه ازدواج:   حرفهایتان را اول کار تمام کنید و بعدا اقدام کنید سپس اقدام کنید که بعدها پشیمان نشوید.    
نتیجه معامله:   دقت کنید و معامله را سفت و محکم کنید سپس انجام دهید.    
سوره:  
2
بقره
آیه:   283
صفحه:   49 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved