نتیجه استخاره:   انجام بده
نتیجه کلی:   خوب است ترس و نگرانی در خود راه ندهید و با توکل بخدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:   مورد مناسبی است از مشکلات نهراسید که شیرینی زندگی در همین مسائل است.    
نتیجه معامله:   سود خوبی خواهید برد ممکن است مقداری دوندگی داشته باشد ولی ارزش دارد.    
سوره:  
16
نحل
آیه:   15
صفحه:   269 
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  

Copyright © 2003-2012 - AVINY.COM - All Rights Reserved