شهید آوینی

ورود به ویژه نامه ماه رمضان

 
حضرت آيت الله سيستانى (مدظله العالى)

روزه

سؤال : در برخي كشورها چندين روز آفتاب طلوع و يا غروب نمي كند نماز و روزه در اين كشورها چگونه است؟

جواب : احتياط واجب آن است كه نماز را با اوقات نزديكترين كشور و يا شهري كه در بيست چهار ساعت داراي شب و روز مي باشد تطبيق دهد و نمارهاي پنجگانه را برابر اوقات شرعي آنجا بخواند هر چند با قصد قربت مطلقه.

و اما روزه را بايد به كشوري برود كه بتواند روزه ماه رمضان را بگيرد كه فضيلت بسيار دارد و اگر ممكن نشد در غير ماه رمضان چنان كند و قضا به جا آورد.

سؤال : لطفا بفرماييد اينکه فرد در 4 جا ميتواند نمازش را تمام بخواند ايا مثالا اگر هتلي در کربلا و يا مکه و يا مدينه و يا کوفه باشد نيز ميتواند نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگيرد يا تنها اختصاص حائر دارد اگر صحن و سراي جديد اضافه شود چطور؟

جواب : درمکه و مدينه جايز است ولي در شهر کربلا و کوفه جايز نيست بلکه تنها در حرم يا مسجد کوفه جايز است .

سؤال : حکم کسي که ماه رمضان بر اساس شهادت دو نفر 29 روز روزه گرفته اند چيست ؟

جواب : قضا لازم نيست .

سؤال : شرايط سني براي روزه داري چيست ؟

جواب : بلوغ است که در دخترها نشانه آن تمام شدن نه سال قمري است و در پسرها يکي از سه چيز اول : روئيدن موي درشت در زير شکم بالاي عورت و همچنين در صورت و پشت لب .دوم: بيرون امدن مني . سوم : تمام شدن پانزده سال قمري .

سؤال : آيا عمل استمنا در ماه مبارک رمضان حرام است (خود ارضائي) ؟

جواب : حرام است و يكي از مبطلات است .

سؤال : اگر شخصي استمناء در ماه رمضان انجام دهد البته به نيت آمدن مني نباشد ولي از او مني خارج شود چه حكمي دارد؟

جواب : اگر از خود وثوق نداشت روزه او باطل است و اگر با علم به مسأله باشد كفاره هم به علاوه قضاء واجب است و همچنين بنابر احتياط واجب اگر جاهل مقصر مردد باشيد.

سؤال : نگاه كردن به صفحه اينترنت در زماني كه انسان روزه ميباشد و يك تصوير غير عادي ظاهر ميشود چه حكمي دارد؟

جواب : روزه را باطل نميكند اگرچه شرعاً در مواردي نبايد نگاه كرد.

سؤال : اگر فرد روزه دار با همسر خود نزديكي كند و بازي كند و نخواهد كه آبش بيايد و بداند چنانچه بيايد روزه اش باطل است ولي بي اختيار آبش بيايد (قبلاً با اين كارها آبش ميآمده) آيا روزه اش باطل است يا نه؟ كفاره چه؟ اگر كفاره واجب است، چگونه است؟

جواب : روزه اش باطل است و اگر از روي علم به مسأله باشد بايد به علاوه قضا كفاره هم بدهد و همچنين بنابر احتياط واجب اگر جاهل مقصر متردد باشد.

سؤال : در روزه ماه رمضان ريختن قطره در چشم آيا روزه را باطل ميكند يا خير؟

جواب : باطل نميكند.

سؤال : اگر در ماه رمضان در حال بيرون آمدن مني از خواب بلند شوم، آيا جايز است كه به بيرون آمدن آن كمك كنم؟ حكم در مورد استمناء در غير از ماه رمضان چه ميباشد؟

جواب : جايز است مني را در آن حال خارج كنيد و استمناء در هر حال حرام است.

سؤال : 1 ـ اگر كسي در ماه رمضان عمداً كاري كند كه از او مني بيرون آيد آيا بايد 60 روز روزه بگيرد يا خير؟

2 ـ جواب اين سؤال را براي فرو بردن اخلاط سينه را هم بگوييد.

جواب : 1 ـ اگر عالم به اين بود كه اين كار روزه را باطل ميكند بايد كفاره بدهد و نيز بنابر احتياط واجب اگر جاهل مقصر متردد باشد. و كفاره آن اين است كه 60 روز روزه بگيرد يا 60 فقير را سير كند ولو به اينكه به هركدام يك مد (750 گرم) طعام بدهد.

2 ـ روزه را باطل نميكند.

سؤال : كسي كه روزه بوده بعد خوابيده و در خواب مني از او بيرون آمده روزه اش باطل است؟

جواب : روزه صحيح است.

سؤال : شستن دهان براي شخص روزه دار چه حكمي دارد؟

جواب : مانعي ندارد.

سؤال : آيا زنان ميتوانند براي گرفتن همه روزه هاي ماه رمضان از قرص ضد بارداري استفاده كنند تا حيض نشوند.

جواب : مانعي ندارد.

سؤال : اگر كسي در شب ماه رمضان در خواب محتلم شود و بعد بيدار شود و دوباره بخوابد بدون اينكه بداند آيا صبح شده يا حكم آن چه ميباشد؟

جواب : اگر يقين و يا اطمينان داشته باشد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار ميشود، و تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود روزه او صحيح است و اگر اطمينان نداشته باشد بنابر احتياط واجب قضا بر او واجب ميشود.

سؤال : اينجانب طلبه اي هستم كه حدود 22 سال در تهران سكونت داشتم و آنجا را وطن دائمي خود قرار داده بودم 4 ماه قبل براي مراقبت از والدينم كه هر دو مريض هستند به اصفهان محل سكونت و تحصيل علوم ديني خود را تغيير دادم و به خيال اينكه به تهران باز نخواهم گشت از تهران نيت اعراض كردم و در طي اين 4 ماه نماز را در تهران كه ميرفتم شكسته ميخواندم حال بعد از 4 ماه معلوم شد كه نيت اعراض اشتباه بوده و احتمال بازگشت به تهران بسيار زياد است به سبب اصرار مأمومين كه در مسجد بازار در خدمت آنها بوديم و نيز احتمال انتقال والدينم به تهران همراه خودم سؤال من اين است آيا ميتوانم از اين نيت اعراض رجوع كنم و تهران به عنوان وطن قبلي (وطن دوم) من باقي بماند؟

جواب : ميتوانيد دوباره آنجا را وطن قرار دهيد.

سؤال : با توجه به اولين مسأله در رساله در مورد روزه كه بايد مقداري قبل و مقداري قبل از اذان صبح و مغرب نبايد كار مبطل روزه كرد تا يقين حاصل شود كه تمام را روزه بوده ايم، اين مقدار زماني چقدر است؟ و با توجه به معين كردن وقت اذان بطور دقيق در ايران آيا لزومي دارد؟ و اگر شخصي ندانسته اين زمان را رعايت نكند ولي يقين حاصل كرده باشد، حكم چيست؟

جواب : اين عبارت در رساله بايد تغيير يابد و لازم نيست قبل از طلوع فجر امساك كند مگر اينكه يقين كه اگر احتياط نكند بعضي از روزها خوردن او بعد از فجر خواهد بود در اين صورت از باب احتياط لازم است قبل از فجر امساك كند و به هر حال در طرف فجر تا يقين به طلوع فجر حاصل نشده است امساك لازم نيست ولي در طرف مغرب تا يقين به دخول وقت حاصل نشده خوردن جايز نيست و معيار اذان يا تعيين وقت توسط تقويم نيست بلكه معيار در طرف مغرب از بين رفتن سرخي طرف مشرق است و اين حكم در صورتي كه علم به سقوط قرص باشد مبني بر احتياط است و نسبت به گذشته اگر يقين به خوردن در روز حاصل نشود حكم به صحت ميشود.

سؤال : ما در محلي كار ميكنيم كه وضعيت شغلي ما طوري است كه 14 روز كار و 14 روز هم به منزل ميرويم كه بيشتر از 6 فرسخ است در اين مدت 14 روز كار شايد يك يا دو بار هم مأموريت شغلي پيش بيايد كه بيشتر از 6 فرسخ باشد و اين از مسئولت شغلي ما نيز ميباشد.

در محل كار وظيفه نماز و روزه ما چيست؟

در مأموريت وظيفه نماز و روزه ما چيست؟

در بين محل كار و منزل وظيفه نماز و روزه ما چيست؟

اگر مأموريت در هر هفته باشد ولي در 14 روز منزل مسافرتي در بين باشد يا نباشد وظيفه نماز و روزه ما چيست؟

اگر 7 روز در محل كار و 14 روز در منزل باشد وظيفه نماز و روزه ما چيست؟

و اگر ما بواسطه كار بايد هر روز اين 14 روز شغلي را در تردد باشيم وظيفه نماز و روزه ما چيست؟

جواب : اگر يك هفته يا دو هفته در محل كار هستيد و اين وضع به مدت يكسال و نيم ادامه دارد آنجا در حكم وطن است و نمازتان در آنجا تمام و روزه صحيح است ولي در مأموريتها نماز شكسته است و اگر قبل از ظهر باشد روزه را ميتوانيد بخوريد و همچنين در سفر بين محل كار و وطن مگر اينكه مأموريتها به علاوه ساير مسافرتها به طور مستمر در ماه ده روز بشود كه در اينصورت كثير السفر شمرده ميشويد و نمازتان در همه مسافرتها حتي اگر به كشور ديگر باشد تمام است و همين حكم در صورتي است كه 14 روز شغلي را در تردد باشيد.

سؤال : در روزه قضاي ماه رمضان اگر سهواً (قبل از ظهر ـ بعد از ظهر) چيزي خورده شود و زمان كافي براي گرفتن روزه قضا باشد حكم روزه چيست؟

جواب : اگر از روي سهو باشد روزه را باطل نميكند.

سؤال : ماليدن روژ به لب در ماه مبارك رمضان براي خانمها چه حكمي دارد؟

جواب : مانعي ندارد.

سؤال : در ماه مبارك رمضان امتناع از خوردن سحري چه حكمي دارد؟ و آيا خوردن سحري مستحب است؟

جواب : ممكن است موجب شدت ضعف شود، لذا خوب است كه انسان سحري بخورد.

سؤال : اگر زن و شوهر جواني در ماه رمضان در زماني كه روزه هستند ناخاسته و بدون كنترل خود با هم نزديكي كنند و روزه شان باطل شود چه بايد بكنند؟

جواب : قضا و كفاره واجب است و كافي است اطعام شصت مسكين هر مسكيني 750 گرم گندم يا آرد براي هر يك از زن و شوهر.

سؤال : حكم نماز و روزه دانشجويان و طلاب در سفر براي تحصيل و در محل تحصيل چيست؟

جواب : اگر در ماه به طور متوسط ده روز سفر كند بايد نماز را در همه سفرها تمام بجا آورد و روزه را بگيرد و اگر قصد داشته باشد در محل تحصيل دو سال بماند آنجا مقرّ وي است و نماز را بجا آورد و روزه بگيرد.

سؤال : من شخصي دانشجو هستم كه در شهري ديگر تحصيل ميكنم. شهر من قزوين و محل تحصيلم تهران ميباشد من ممكن است هر هفته يا هر دو هفته يك بار به وطنم برگردم (پنج شنبه ها و جمعه ها در شهر خود ميباشم) و دوباره به محل تحصيلم تهران برميگردم حال سؤالم اين است كه آيا نمازم در محل تحصيلم تهران تمام است يا شكسته و اينكه روزه ام شكسته است يا تمام و سؤال ديگرم ايكه آيا حضرت آيت الله محل تحصيل را وطن ميدانند يا خير؟

جواب : اگر مدت تحصيل به دو سال يا بيشتر طول ميكشد تهران در حكم وطن خواهد بود.

سؤال : آيا ريختن قطره در چشم با توجه به اينكه مقداري از آن از راه مجراي اشكي وارد دهان ميشود روزه را باطل ميكند؟ استفاده از اسپري ريه براي آسم چطور؟

جواب : در هر دو مورد روزه صحيح است مگر در اينكه در اسپري علم پيدا كند كه آن ماده كه اسپري مذكور مشتمل بر آن است وارد دستگاه هاضمه ميشود.

سؤال : آيا نگاه كردن به عكسهاي مبتذل و چت كردن در باره موضوعات مستهجن روزه را باطل ميكنند؟

جواب : باطل نميكند.

سؤال : بنده دانشجو در يكي از ايالتهاي امريكا مشغول به تحصيل هستم. در حال حاضر كه ماه مبارك رمضان ميباشد، يك سؤالي برايم پيش آمد كه من بخاطر نبودن امكانات لازم و كمبود وقت بيشتر اوقات مجبورم بيرون از محل سكونتم افطار كنم و در عين حال غذاهايي كه در آنها گوشت مصرف شده مانند مرغ و گوشت سفارش دهم كه در اين صورت آنها به طريق اسلامي ذبح نشده اند. در اين حال خواستم نظر علماء را در اين باره سؤال كنم و راه حلي را براي من جويا باشند؟

جواب : روزه باطل نميشود ولي خوردن آنها حرام است و دهان شما و آنچه با آن اصابت كند نجس ميشود.

سؤال : ما زنان مسلمان شيعي كه در اروپا هستيم براي متحد الشكل بودن و جلوگيري از بعضي توهين هاي از روسي استفاده نميكنيم ولي روزه را ميگيريم آيا شرعاً مورد قبول هست يا خير؟ اگر نه چه بايد كرد؟

جواب : روزه صحيح است.

سؤال : پايين بردن آب دهان در ماه رمضان به صورت عمدي چه حكمي دارد؟

جواب : مبطل روزه نيست.

سؤال : آيا سيگار كشيدن در هنگام روزه را باطل ميكند يا نه؟

جواب : بنابر احتياط واجب باطل ميكند.

سؤال : جواني هستم 17 ساله كه درجه چشمانم روي هم بالاي 11 است. آيا روزه گرفتن بر من واجب است؟

جواب : اگر ترس ضرر يا شدت مرض باشد واجب نيست.

سؤال : اگر روزه باشيم و در هنگام خواب مني از بدن خارج شود و متوجه شويم، روزه باطل است يا نه؟

جواب : روزه باطل نميشود.

سؤال : براي گرفتن روزه و نماز قضا براي ميت (مثلا ده سال) آيا چند نفر در يك زمان مي توانند اين تكليف را انجام دهند . ( براي مثال 5 نفر و هركدام دو سال نماز و روزه بگيرند ) ?

جواب : مي توانند و ترتيب معتبر نيست .

سؤال : در قطب شمال كه 6 ماه روز است و 6 ماه شب است ، وقت نماز و افطار چگونه مشخص مي شود ?

جواب : نسبت به نماز _بنا براحتياط واجب _نزديكترين محل به آنجا كه شبانه روزش 24 ساعت است در نظر گرفته شود و نماز را بر طبق اوقات آن مكان بجا آورد و نسبت به روزه بايد به مكاني منتقل شود كه بتواند روزه را بگيرد ( چه در رمضان و چه بعد از آن ) و در صورت عدم تمكن بدل از هر روز 750 گرم گندم و امثال آن به فقير بدهد .

سؤال : در ماه مبارك رمضان قبل از اذان صبح به منظور انجام غسل جنابت به حمام رفتم . كمي بعد از شروع غسل اب بطور غير معمول سرد شد طوريكه از ادامه غسل باز ماندم و اذان گفته شد . بعد از آن با تهيه شدن مقداري اب گرم غسل را ادامه دادم و بعد اب حمام هم گرم شد و غسل را به پآيان رساندم ولي هوا روشن شده بود . خواهشمندم بفرمائيد : 1 _ آيا گناهي مرتكب شده ام ? 2 _ روزه اين روز چه حالتي پيدا مي كند ?

جواب : روزه مزبور صحيح است و در چنين حالتي وظيفه تيمم است و بعد غسل انجام مي دهد و نماز را بعد از غسل مي خواند .

سؤال : آيا دخول در ماه رمضان بدون انزال روزه را باطل مي كند ?

جواب : مبطل روزه است .

سؤال : مي شود با دهان روزه مسواك زد ?

جواب : چنانچه اب خارجي و امثال انرا فرو نبرند مانعي ندارد .

سؤال : اگر در زمان روزه بودن مني بدون دخالت از مجري بيرون ايد آيا روزه باطل مي شود يا نه ? بطوريكه در روز دو دفعه يسا بيشتر اين اتفاق بيفتد ? و آيا غسل بايد انجام شود يا نه ? هر بار ?

جواب : روزه باطل نمي شود و غسل لازم است .

سؤال : در روزه غير ماه رمضان در حاليكه نماز صبح خوانده و مي خوابد و در خواب محتلم مي شود روزه اش درست است يا نه ?

جواب : روزه صحيح است .

سؤال : در اوايل سن تکليف 6 روز ماه رمضان را به حرام شکستم ولي با توجه به اين موضوع که بعدا کفاره آن را مي دهم روزه مستحبي زيادي گرفتم حکم چيست ؟ آيا باز هم ميتوانم بگيرم ؟مبلغ ريالي آن چقدر مي شود و چگونه قابل پرداخت است ؟

جواب : تا قبل از قضاء آن روزه ها نمي توانيد روزه مستحبي بگيريد و کفاره براي هر يک روز اطعام 60 فقير است که مي توانيد به هر يک 750 گرم کندم بدهيد .

سؤال : شرايط سني براي روزه داري چيست ؟

جواب : بلوغ است که در دخترها نشانه آن تمام شدن نه سال قمري است و در پسرها يکي از سه چيز اول : روئيدن موي درشت در زير شکم بالاي عورت و همچنين در صورت و پشت لب .دوم: بيرون امدن مني . سوم : تمام شدن پانزده سال قمري .

سؤال : روزه مرد جنبي که بعد از اذان صبح از خواب بيدار شده است و بعد از اذان صبح غسل جنابت کرده چه حکمي دارد ؟

جواب : روزه صحيح است .

سؤال : همسر اينجانب براي اينکه بتواند تمام ماه مبارک رمضان را روزه بگيرد از قرص ضد بارداري استفاده مي کند . اما متاسفانه در يک شب که نتوانسته بوديم سحر بيدار شويم و نتواتنسته بود از قرص استفاده کند در اثر غفلت و عدم اشنائي با مساله شرعي (بخاطر اينکه دوره ماهانه اش اغاز نشود و حداقل 1 هفته از ماه مبارک را از دست ندهد ) صبح بعد از اذان از قرص استفاده کرده و بعد براي رفع ناراحتي معده که در اثر استفاده از قرص بوجود امده اندکي غذا نيز مصرف نموده است .

حال سوال اين است که آيا به خاطر اين اشتباه بايد کفاره هم بدهد ؟

با توجه به اينکه بعد از وقوف به مساله تا افطار امساک کرده است . در ضمن در صورتي که کفاره واجب گردد آيا بعد از اداي آن از گناه مبرا هست يا خير ؟

جواب : اگر اطمينان داشت که خوردن آن جايز است فقط آن روز را قضا کند .

سؤال : کسي که در قطبين (شش ماه شب و شش ماه روز ) زندگي مي کند حکم نماز و روزه آن چطور است ؟

جواب : در مورد نماز به احتياط واجب بايد ملاحظه نزديكترين مكاني كند كه هر 24 ساعت يك شبانه و روز دارد و به نيت قربت مطلق نمازهاي پنجگانه را طبق اوقات آنجا بجاي آورد و در مورد روزه نيز واجب است که در ماه رمضان به شهري برود که بتواند در آن روزه بگيرد يا بعد از آن برود و قضا كند و اگر نمي تواند به جاي روزه بايد فديه بدهد .

سؤال : زدن آمپول تقويتي براي فرد روزه دار حكمش چيست؟

جواب : مانعي ندارد و مضر به روزه نيست.

سؤال : كساني كه در نزديكي قطب شمال زندگي ميكنند در روزهايي كه طولش 20 ساعت تا 22 ساعت است چه تكليفي براي روزه دارند؟

جواب : چنانچه تمكن دارد روزه بگيرد و اگر تمكن ندارد بعداً قضاء كند و اگر از آنهم متمكن نيست فقط فديه بدهد.

سؤال : در ايام ماه مبارك اگر شخصي بعد از اذان صبح بيدار شود در حالي كه احتياج به غسل جنابت داشته باشد تكليف چيست؟ آيا آن روز را نميشود روزه گرفت؟

جواب : روزه درست است و براي نماز غسل كنيد.

سؤال : حكم مهاجرين در چگونگي روزه گرفتن (بيشتر از 2 سال در بلاد غرب) چيست؟

جواب : نماز را تمام بخوانند و روزه را كامل بگيرند.

سؤال : آيا شخصي كه محل شغل دائم او در شهري ديگر در فاصله بيش از 30 كيلومتر قرار دارد و هر روز در رفت و برگشت ميباشد. حكم روزه داشتن او چگونه است؟

جواب : كثير السفر هستيد و روزه شما در تمام سفرها صحيح است.

سؤال : من متولد شهرستان اروميه هستم بيش از 20 سال است كه در تهران ساكن و شاغل هستم در حال حاضر در كرج ساكن شده ام و براي كار هر روز به تهران ميآيم و برميگردم آيا روزه بر من صحيح ميباشد يا خير؟

جواب : چنانچه پس از يك ماه از سكونت در كرج و رفت و آمد هر روزه به تهران باشد روزه شما اشكال ندارد حتي اگر در كرج و يا در بين راه باشيد.

سؤال : با توجه به اينكه مسافر ميتواند در چهار مكان مقدس كه در رساله عمليه ذكر گرديده نماز را تمام بخواند آيا شامل روزه هم ميشود؟ به عبارتي مسافر ميتواند در مكه مكرمه و يا مدينه منوره بدون قصد ده روز، روزه بگيرد؟

جواب : شامل روزه نميشود.

سؤال : در چه صورتي باطل كردن روزه مستحب است؟

جواب : مستحب است براي كسي كه صوم مستحب گرفته روزه خود را قطع كند اگر برادر مؤمني او را به طعامي دعوت كند.

سؤال : استفاده از عطر و ادكلن براي روزه دار چه حكمي دارد؟

جواب : مانعي ندارد.

سؤال : مسواك زدن بعد از اذان صبح با خمير داندانهاي موجود چه حكمي دارد؟

جواب : مانعي ندارد ولي رطوبت آن را نبلعد.

سؤال : مدت يكسال و نه ماه است كه به فرزندم شير ميدهم. در 23 دي ماه امسال دو سال شيردهي تمام ميشود. در طول روز فرزندم به تناوب شير ميخورد. ميخواستم بپرسم كه آيا در ماه رمضان امسال بايد روزه بگيرم يا نه؟

جواب : روزه بگيريد.

سؤال : آيا بخارات آب داخل حمام اگر استشمام شود مبطل روزه ميباشد يا خير؟ در صورتي كه مبطل روزه باشد براي استحمام چه بايد كرد در مورد مه غليظ حكم چگونه است؟

جواب : استنشاق آن مبطل روزه نيست بله در صورتيكه بخار غليظ يا مه به آب تبديل شود و وارد جوف گردد مبطل روزه است.

سؤال : با توجه به يكسان نبود تاريخ شبهاي قدر در ايران و كشورهاي ديگر آيا شب واقعي در ايران است يا در آن كشورها؟ و آيا براي هر سرزمين يك شب قدر جداگانه وجود دارد يا خير؟

جواب : هر يك عمل به تكليف خود ميكند.

سؤال : آيا خوردن يا نخوردن سحري در ماه رمضان اشكالي در روزه گرفتن دارد يا خير؟

جواب : اشكال ندارد.

سؤال : من سه روز در هفته از حد ترخص ميگذرم تكليف نماز و روزه من چيست؟

جواب : تمام است.

سؤال : نگاه كردن به صفحه اينترنت در زماني كه انسان روزه ميباشد و يك تصوير غير عادي ظاهر ميشود چه حكمي دارد؟

جواب : روزه را باطل نميكند اگرچه شرعاً در مواردي نبايد نگاه كرد.

سؤال : در سوئد فعلاً روزها كوتاه است اما بعد ممكن است اينطور نباشد و اگر ماه مبارك رمضان در تابستان بيفتد ممكن است طول روز از 20 ساعت هم تجاوز كند. در اين مورد نظر معظم له چيست؟

جواب : در فرض تمكن بايد روزه گرفت.

سؤال : من اولين سالي هست كه روزه بر من واجب شده و امروز كه روز اول هست را روزه گرفته ام. ميخواستم بپرسم من كه نميدانستم اگر اخلاط سينه به دهان برسد نبايد فرو برد و من كه فرو بردم، روزه من باطل است يا نه؟

جواب : باطل نيست.

سؤال : من در خانواده اي بدنيا آمده ام كه هيچ آشنايي با مسايل مذهبي نداشتم و حتي پدرم مخالف مذهب است ولي به لطف خدا به مرور زمان با مسايل مذهبي آشنا شدم و پله پله معارف ديني را آموختم ولي اين مسير طولاني بود و مسايلي چون ولايت امامان، نياز به مرجع و... را تا مدتي خيلي توجه نميكردم.

1 ـ من نمازهايي را كه در آن زمان خوانده ام بدليل اينكه مثلاً مقيد به قرائت از مخارج درست نبوده ام و... را كه چند سال ميشود دوباره بخوانم آيا واجب است؟ در مورد روزه هايم با توجه به درست نبودن غسلهايم در اوايل و روزه هايي كه اجازه روزه به من نميدادند چه؟

جواب : 1 ـ اگر مطمئن بوديد كه قرائت به آن نحو صحيح است قضا لازم نيست و اگر غسل صحيح نبوده نماز باطل است ولي روزه صحيح است البته بهتر است وجه بطلان غسل را بنويسيد و روزه هايي كه با اجبار خورده ايد قضاء لازم است و كفاره ندارد.

سؤال : من از بدو تولد در شيراز زندگي كرده و آنجا وطن من بود. حدود هفت سال پيش براي تحصيل به تهران رفته و در آنجا ساكن شدم. البته از وطن اصليم نيز عدول نكردم پس از شش سال زندگي در تهران، حدود يك سال پيش به شيراز برگشتم. در حال حاضر در شيراز زندگي ميكنمن و در همانجا هم كار ميكنم، اما شغلي نيز در تهران دارم. به همين دليل قبلاً هفته اي دو روز و در حال حاضر يك هفته در ميان، سه روز در تهران هستم. لازم به ذكر است كه احتمال زياد دارد دوباره به تهران برگردم و در آنجا زندگي كنم. به همين دليل از تهران نيز عدول نكردم و در اين يك سال در تهران نمازم را تمام ميخواندم. ميخواستم بپرسم آيا اين عمل صحيح بوده يا خير و تكليف من چيست؟ ضمناً اگر ميبايست نمازم را شكسته ميخواندم تكليف نماز و روزه اين مدت چيست؟

جواب : كاري كه ميكنيد صحيح است و هر دو شهر براي شما حكم وطن را دارد.

سؤال : اگر بر اثر فراموشي مسئله كاري انجام دهيم كه باعث باطل شدن روزه ميشود ، آيا روزه باطل است يا نه ؟

جواب : باطل نميشود.


روزه باردار

سؤال : زني كه به علت زايمان نتواند روزه بگيرد چه مقدار بايد كفاره بدهد؟

جواب : فقط قضاء ميكند.

سؤال : روزه‌هايي كه از زمان بارداري تا پايان شيردهي قضا دارم را چگونهبايد ادا نمايم؟ آيا در صورت ناتواني جسمي بايد همه آنها را بگيرم.

جواب : مقداري را كه توانايي داريد بايد قضا كنيد.

سؤال : زن باردار در ماه هفتم است آيا ميتواند روزه بگيرد در صورتي كه دكتر به آن گفته ضرر دارد.

جواب : روزه نگيرد و بعد قضاء كند و براي هر يك روزه 750 گرم گندم يا نان به فقير بدهد.


روزه مريض

سؤال : من 2 سال است که بدليل زايمان و شير دادن طفل روزه نگرفتم سال گذشته که بچه هنوز 1 ساله نشده بود سؤال کردم در مورد روزه گفتند بايد خودت بفهمي مي تواني يا نه حالا من سؤال دارم که بچه ام هنوز شير مي خورد و 2 سالش نشده وبعد از رمضان 2 ساله مي شود حکم روزه من چيست و سالهاي گذشته چطور وبچه از سن 6 ماهگي غذاي کمکي مي خورد ؟

جواب : روزهائي که روزه نگرفته ايد قضا کنيد و علاوه بر قضا ، براي هر يک روز که تا ماه رمضان بعدي قضا نکرده ايد 750 گرم طعام به فقير صدقه بدهيد .

سؤال : هر کسي که مريض باشد وچند سال پي درپي نتواند روزه را بگيرد در صورتي که خوب شود چه حکمي دارد؟

جواب : اگر تا ماه رمضان بعدي خوب نشده باشد قضا ندارد وفقط براي هر يک روز 750گرم گندم به فقير صدقه بدهد.

سؤال : اگر زني بيمار باشد و نتواند روزه بگيرد ايا کفاره روزه بر او واجب است؟

جواب : کفاره ندارد واگرمرض او تا سال بعد ادامه داشت به احتياط واجب براي هر روز 750 گرم گندم به فقير بدهد.

سؤال : در ماه رمضان پس از يك روز روزه گرفتن خون ريزي لثه به وجود آمد حكم آن چيست و آيا كفاره دارد و مقدار آن چقدر است ؟

جواب : اگر خون در حال خواب و مانند آن بي اختيار داخل در حلق او مي شود و نمي تواند جلوي آن را بگيرد اشكال ندارد و اگر جلوگيري از آن براي او حرج شديد دارد روزه اش باطل مي شود ولي گناه نكرده و بعداً قضا مي كند اگر تا سال ديگر خوب شود و الا براي هر روز 750 گرم گندم به فقير بدهد و اگر مي تواند بدون حرج از آن جلوگيري كند ولي به علت جهل به مسأله اين كار را نكند روزه اش باطل است ولي گناه ندارد مگر جاهل مقصر ملتفت باشد كه احوط اداء كفاره است .

سؤال : حكم استفاده از اسپري آسم براي فرد روزه دار چيست؟ استفاده طبق دستور پزشك است.

جواب : اگر گازي باشد كه وارد ريه ميشود مبطل نيست واگر موادي از آن وارد معده ميشود مبطل است.

سؤال : احتراماً پدري دارم كه حدود چهار سال است كه در اثر سكته مغزي يك سمت ايشان فلج شده و بر روي صندلي چرخدار نشسته است و همچنين نميتواند روزه بگيرد، تكليف ايشان چيست؟ آيا بايد در ماه رمضان طعام داد يا خير؟

جواب : بايد براي هر يك روز 750 گرم گندم يا آرد به عنوان فديه به فقير بدهد.

سؤال : براي معالجه به دكتر مراجعه كردم، قرص تجويز كرد. حالا اين قرص ها را بايد موقع افطار بخورم؟ يا ميتوانم در وقتش (وقتي كه روزه ام) بخورم و ديگر چيزي نخورم؟

جواب : اگر ضرري مترتب نميشود وقت افطار بخوريد و اگر در روز خورديد روزه شما باطل ميشود.

سؤال : کسي که بيمار است و بيماري او دايمي است و هرگز نميتواند روزه بگيرد آيا کفاره بر او تعلق مي گيرد ؟

جواب : بايد براي هر روز يک مد (750 گرم تقريبا) طعام يعني گندم يا جو يا نان و مانند اينها به فقير بدهد .

سؤال : جواني هستم 17 ساله كه درجه چشمانم روي هم بالاي 11 است. آيا روزه گرفتن بر من واجب است؟

جواب : اگر ترس ضرر يا شدت مرض باشد واجب نيست.


روزه مسافر

سؤال : من دانشجو هستم در شهري دور و در هر هفته شايد ممکن باشد از محل تحصيلم دور شوم حکم نماز و روزه من در محل تحصيلم چطور است؟

جواب : اگر تحصيل شما در انجا حد اقل 2 سال ادامه دارد نماز و روزه شما در انجا تمام است و در ماه اول اگر کمتر از ده روز انجا بمانيد احتياطا بين شکسته و تمام جمع کنيد.

سؤال : لطفا بفرماييد اينکه فرد در 4 جا ميتواند نمازش را تمام بخواند ايا مثالا اگر هتلي در کربلا و يا مکه و يا مدينه و يا کوفه باشد نيز ميتواند نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگيرد يا تنها اختصاص حائر دارد اگر صحن و سراي جديد اضافه شود چطور؟

جواب : درمکه و مدينه جايز است ولي در شهر کربلا و کوفه جايز نيست بلکه تنها در حرم يا مسجد کوفه جايز است .

سؤال : 1) بدليل کاري که دارم حداقل 3 روز در هفته از محل سکنت خود خارج مي شوم آيا روزه کامل است يا خير؟

2) اگر به جهت تفريح وکار متفرقه به ساير شهرها نيز سفر کنم چگونه است؟

جواب : اگر اين برنامه خداقل 6 ماه ادامه دارد نماز وروزه شما در همه جا تمام است.

سؤال : زني هستم كه براي ديدن والدينم از دبي به ايران آمدم وفقط 8 روز مرخصي دارم الان منزل ابوي هستم آيا روزه بگيرم يا نه؟

جواب : اگر شهر پدرتان زادگاه شما نباشد نماز شما شكسته وروزه صحيح نيست .

سؤال : شغل اينجانب در ورامين ميباشد و وطنم تهران و ساعت کاريم از صبح تا شب ميباشد نماز و روزه بنده چه حکمي دارد؟

جواب : کثير السفر هستيد و در تمام سفرهايتان نمازتان تمام و روز تان صحيح است.

سؤال : اگر کسي قصد مسافرت به خارج از محل زادگاه خود داشته باشد و قصد هر روز ماندن نداشته باشد ميتواند روز ه بگيرد و نماز تمام بخواند يا خير ؟

جواب : نميتواند روزه بگيرد و نماز را شکسته بخواند.

سؤال : مسافرت در ماه رمضان براي روزه دار چه صورت دارد؟

جواب : مانعي ندارد ولي اگر مسافرت براي فرار از روزه باشد مکروه است.

سؤال : آيا كسي كه محل كارش در شهر ديگري است ولي منزلش در شهر ديگري و از اين جهت بايد هفته اي دو بار مسافرت كند بايد نماز و روزه خود را چگونه بجا آورد؟

جواب : اگر كار او تا دو سال حداقل به همين نحو است در هر دو شهر نمازش تمام است.

سؤال : حكم روزه مستحب در سفر چيست ؟

جواب : مشروع نيست مگر با نذر.

سؤال : دانشجويي كه در شهري غير از شهر خودش مي باشد حكم نماز و روزه او چيست ؟

جواب : اگر قصد داشته باشد تا دو سال در آنجا باشد هر چند هفته اي 48 ساعت تمام با استقرار در خانه و غيره باشد محل درس در حكم وطن است و نماز و روزه اش تمام است البته در ماه اول احتياط كند مگر اينكه قصد 10 روزه بكند .

سؤال : من سه روز در هفته از حد ترخص ميگذرم تكليف نماز و روزه من چيست؟

جواب : تمام است.

سؤال : حكم نماز و روزه دانشجويان در محل آموزش خارج از وطن چيست؟

جواب : اگر در محل درس سه يا چهار يا پنج روز ميماند و قصد استمرار براي مدت 2 سال داشته باشند محل درس آنها در حكم وطن است و اگر روزانه رفت و آمد ميكنند يا حداقل در ماه 10 بار سفر ميكنند كثير السفر و در همه جا نمازشان تمام و روزه صحيح است.

سؤال : من براي رفتن به سر كار هر روز مسافتي حدود 150 كيلومتر طي مينمايم آيا با اين شرايط بنده ميتوانم روزه بگيرم؟

جواب : چنانچه اين وضعيت، شش ماه در يك سال يا سه ماه در بيشتر از يك سال طول ميكشد شما كثير السفر هستيد و د رهمه سفرها بايد نمازتان را تمام بخوانيد و روزه بگيريد و در ماه اول هم بايد احتياط كنيد.

سؤال : با توجه به اينكه مسافر ميتواند در چهار مكان مقدس كه در رساله عمليه ذكر گرديده نماز را تمام بخواند آيا شامل روزه هم ميشود؟ به عبارتي مسافر ميتواند در مكه مكرمه و يا مدينه منوره بدون قصد ده روز، روزه بگيرد؟

جواب : شامل روزه نميشود.

سؤال : من دانشجو در اسلامشهر هستم و در روزهاي 4 شنبه و 5 شنبه به آنجا ميروم ميخواستم بدانم كه آيا روزه من درست است يا خير؟

جواب : بنابر احتياط واجب هم بايد روزه را بگيريد و هم قضا كنيد.

سؤال : ما در محلي كار ميكنيم كه وضعيت شغلي ما طوري است كه 14 روز كار و 14 روز هم به منزل ميرويم كه بيشتر از 6 فرسخ است در اين مدت 14 روز كار شايد يك يا دو بار هم مأموريت شغلي پيش بيايد كه بيشتر از 6 فرسخ باشد و اين از مسئولت شغلي ما نيز ميباشد.

در محل كار وظيفه نماز و روزه ما چيست؟

در مأموريت وظيفه نماز و روزه ما چيست؟

در بين محل كار و منزل وظيفه نماز و روزه ما چيست؟

اگر مأموريت در هر هفته باشد ولي در 14 روز منزل مسافرتي در بين باشد يا نباشد وظيفه نماز و روزه ما چيست؟

اگر 7 روز در محل كار و 14 روز در منزل باشد وظيفه نماز و روزه ما چيست؟

و اگر ما بواسطه كار بايد هر روز اين 14 روز شغلي را در تردد باشيم وظيفه نماز و روزه ما چيست؟

جواب : اگر يك هفته يا دو هفته در محل كار هستيد و اين وضع به مدت يكسال و نيم ادامه دارد آنجا در حكم وطن است و نمازتان در آنجا تمام و روزه صحيح است ولي در مأموريتها نماز شكسته است و اگر قبل از ظهر باشد روزه را ميتوانيد بخوريد و همچنين در سفر بين محل كار و وطن مگر اينكه مأموريتها به علاوه ساير مسافرتها به طور مستمر در ماه ده روز بشود كه در اينصورت كثير السفر شمرده ميشويد و نمازتان در همه مسافرتها حتي اگر به كشور ديگر باشد تمام است و همين حكم در صورتي است كه 14 روز شغلي را در تردد باشيد.

سؤال : اينجانب طلبه اي هستم كه حدود 22 سال در تهران سكونت داشتم و آنجا را وطن دائمي خود قرار داده بودم 4 ماه قبل براي مراقبت از والدينم كه هر دو مريض هستند به اصفهان محل سكونت و تحصيل علوم ديني خود را تغيير دادم و به خيال اينكه به تهران باز نخواهم گشت از تهران نيت اعراض كردم و در طي اين 4 ماه نماز را در تهران كه ميرفتم شكسته ميخواندم حال بعد از 4 ماه معلوم شد كه نيت اعراض اشتباه بوده و احتمال بازگشت به تهران بسيار زياد است به سبب اصرار مأمومين كه در مسجد بازار در خدمت آنها بوديم و نيز احتمال انتقال والدينم به تهران همراه خودم سؤال من اين است آيا ميتوانم از اين نيت اعراض رجوع كنم و تهران به عنوان وطن قبلي (وطن دوم) من باقي بماند؟

جواب : ميتوانيد دوباره آنجا را وطن قرار دهيد.

سؤال : من به خاطر شغلم هفته اي دو روز شنبه و يكشنبه ها و گاهي از عصر روز جمعه ها به سفر ميروم. تصادفاً امكان دارد محل كار در همان حومه شهر باشد. محل سفر شهرهاي مختلف است ولي تعدادشان تقريباً مشخص است. شغل من فروشندگي است و هر كجا نمايشگاه باشد از طرف شركتي كه برايش كار ميكنم به محل نمايشگاه ميفرستند، سؤال من اين است كه حكم نماز و روزه من چيست؟

جواب : اگر به طور متوسط در ماه ده روز در سفر ميباشيد نماز شما در همه سفرها تمام است و روزه را هم ميگيريد. و اگر كمتر از هشت روز است نماز شما شكسته است. و اگر 8 يا 9 روز است بين نماز شكسته و تمام جمع كنيد و در روزه هم بين امساك در سفر و قضاء آن احتياط كنيد.

سؤال : اينجانب در هفته، 2 روز در شهر (تورنتو) و 5 روز در شهر (هميلتون) زندگي ميكنم. شهر (تورنتو) اقامتگاه خانوادگي و شهر (هميلتون) اقامتگاه شخصي بنده است. نماز و روزه كامل است يا مسافر؟

جواب : در هر دو جا نمازتان تمام است.

سؤال : درباره دانشجويي كه هفته اي 5 روز از اصفهان به ميمه ميرود، آيا نماز و روزه او شكسته است؟

جواب : نماز او در همه سفرها و در همه جا تمام و روزه اش صحيح است.

سؤال : حكم در مورد روزه معلمي كه محل كارش در شهري به فاصله 30 كيلومتر از شهر محل سكونتش است چه مي باشد ضمنا حدود 9 سال با گمان اينكه شغل وي اقتضا به مسافرت مي نمايد (مقلد امام بوده است) روزه هايش رابطور كامل گرفته است ?

جواب : نماز و روزه اش تمام است .

سؤال : حكم سفر دانشجويان و سربازان كه فاصله محل تحصيل آنها تا خانه بيشتر از مسافت شرع است چيست ?

جواب : چنانچه اين مسافرت بطور متوسط در ماه حداقل ده روز باشد و اين برنامه براي شش ماه ادامه پيدا كند نماز و روزه در همه سفرها تمام است .

سؤال : شخصي است اهل خراسان و بيش از شش ماه است كه براي راه اندازي يك باب نانوايي در شهريار دائما در رفت و امد است و گاهي 10 روز و گاهي كمتر يا بيشتر در آنجا مي ماند و دوباره به زادگاه خويش برمي گردد و همين مدت را نيز در زادگاهش ميماند ضمنا مدتي را كه به مسافرت مي رود براي پيگيري كار به تهران و كرج نيز مي رود و دوباره به شهريار برمي گردد ، حال حكم نماز و روزه او چيست ?

جواب : اگر از اول قصد تكرار مسافرتهاي مذكور نداشته است نماز او شكسته است و اما اگر از همان اول ميدانست كه براي شش ماه يا بيشتر ادامه دارد پس اگر در ماه ده روز يا بيشتر در مسافرت باشد البته در دو نوبت يا بيشتر كثير السفر است و نماز او در تمام مسافرتهايش تمام است .

سؤال : اگر روزه دار در ماه رمضان قبل از ظهر به وطن خود برسد و در سفر فقط يك سيگار كشيده باشد تكليف روزه آن روز او چيست ?

جواب : بنا بر احتياط واجب قضا كنيد .

سؤال : اگر کسي در ماه مبارک رمضان قبل از ظهر از سفر به وطن خود رسيده و در سفر هيچ کاري که مفطر روزه باشد انجام نداده است فقط يک سيگار کشيده روزه آن روز را بگيرد ؟

جواب : بنابر احتياط واجب بقيه روز را رجاء قصد روزه کند و بعد انرا قضا کند .

سؤال : در مورد نماز و روزه اي که بر اثر بعد مسافت شکسته مي شود سوال داشتم . من در خارج از کشور زندگي مي کنم و اينجا مردم از دوچرخه هم استفاده مي کنند و جاده دوچرخه با جاده ماشين متفاوت است و طول آن يکسان نيست . چطور بايد مسافت را حساب کرد ؟

جواب : معيار مسافتي است که شخص طي مي کند .

سؤال : بنده ساكن تهران و دانشجوي شهر رودهن ميباشم از لحاظ شكسته شدن يا نشدن روزه توضيح بفرماييد.

جواب : اگر در هفته سه روز به آنجا ميرويد نمازتان تمام و روزه شما هم صحيح است.

سؤال : من ساكن تهران نيستم ولي محل تحصيلم در تهران است و فعلاً در تهران هستم و تا يك سال ميمانم اگر براي انجام كاري بعد از ظهر به شهر قم رفته و همان شب دوباره به تهران بازگردم ميتوانم همان روز را روزه بگيرم يا خير؟ دوم اينكه اگر شب به قم روم و اذان صبح به آنجا وارد شوم و تا قبل از ظهر به تهران برگردم ميتوانم همان روز را روزه بگيرم؟

جواب : در هر دو فرض جايز است و در فرض دوم نيت روزه را بعد از رسيدن به تهران بكنيد البته اين در فرضي است كه در قم يا در راه مفطري مرتكب نشده باشيد.

سؤال : اگرشخص روزه د‌اربعداز ظهر حركت كند و روز بعد ، قبل از اذان ظهر برسد روزه او در اين دو روز چه حكمي دارد؟

جواب : روزه در روز اول صحيح است و در روز دوم درسفر نيت روزه نكند تا وقتي كه قبل ازظهر به وطن خود برسد كه آنجا نيت روزه بكند بشرط اينكه در سفر مفطري مرتكب نشده باشد.

سؤال : من در دانشگاه كرج قبول شده و ميبايست يك سال يا بيشتر، هر هفته پنج الي شش روز در ساعتهاي مختلف روز به كرج بروم و برگردم تكليف نماز و روزه واجب و مستحب من چگونه است؟

جواب : كثير السفر هستيد و در تمام مسافرتهاي خود نماز شما تمام است و در ماه اول احتياط كنيد يعني هم شكسته و هم تمام بخوانيد.


روزه نيابت

سؤال : ميشود روزه را فروخت؟

جواب : ميتوان براي ميتي اجير شد.


روزه مستحب

سؤال : كسي كه روزه قضا بر مستحب بگيرد آيا ميتواند جايگزين كند؟

جواب : جايگزين نميشود و كسي كه روزه ماه رمضان به ذمه او باشد صحيح نيست روزه مستحبي بگيرد و روزه باطل است.

سؤال : اگر انسان بر اثر فراموشي در روزه مستحبي چيزي بخورد يا بياشامد حكم آن چيست ؟

جواب : روزه صحيح است .

سؤال : در چه صورتي باطل كردن روزه مستحب است؟

جواب : مستحب است براي كسي كه صوم مستحب گرفته روزه خود را قطع كند اگر برادر مؤمني او را به طعامي دعوت كند.

سؤال : آيا عمل جماع به هنگام روزه مستحبي در طول روز باعث ابطال روزه مي گردد و آيا کفاره دارد ؟

جواب : روزه باطل مي شود و کفاره ندارد .


روزه قضا

سؤال : اگر شخصي جنب باشد و نماز و روزه بگيرد ولي نداند که جنب است وبعد از چند مدت متوجه شود و بداند که جنب بوده تکليف چه ميباشد؟

جواب : روزه هاي وي صحيح است و نمازهايي که قبل بجا آورده است قضا کند.

سؤال : مادرم تعدادي روزه قرضي دارد. با هر زحمتي که هست روزهاي ماه مبارک رمضان را روزه مي گيرد ولي توانايي اداي روزه هاي قرضي خود را (به دليل کهولت سن وبيماري) در خود نمي بيند. حال آيا من به عنوان فرزند اومي توانم (در حالي که در قيد حيات است) روزه هاي قرضي را ادا کنم؟

جواب : قبل از فوت ايشان جايز است.

سؤال : 1ـ حکم کسي که ماه رمضان بر اساس شهادت دو نفر 29 روز روزه گرفته اند چيست ؟

جواب : 1ـ قضا لازم نيست .

سؤال : كسي كه روزه قضا بر مستحب بگيرد آيا ميتواند جايگزين كند؟

جواب : جايگزين نميشود و كسي كه روزه ماه رمضان به ذمه او باشد صحيح نيست روزه مستحبي بگيرد و روزه باطل است.

سؤال : در مسافرت مي توانيم روزه قضا بگيريم (مسافرت كمتر از يك هفته مي باشد) ؟

جواب : روزه قضا را نمي توان در سفر گرفت .

سؤال : آيا كسي كه روزه اي بر گردنش باشد از سال گذشته و تا بحال نتوانسته آن را بگيرد ميتواند معادل آن بجاي 60 روز كار ديگري انجام دهد.

جواب : ميتواند براي هر روز كه عمداً نگرفته است 60 فقير را اطعام كند يا به هر يك 750 گرم گندم يا نان و امثال آن بدهد.

سؤال : براي گرفتن روزه و نماز قضا براي ميت (مثلا ده سال) آيا چند نفر در يك زمان مي توانند اين تكليف را انجام دهند . ( براي مثال 5 نفر و هركدام دو سال نماز و روزه بگيرند ) ?

جواب : مي توانند و ترتيب معتبر نيست .

سؤال : اگر زن و شوهر جواني در ماه رمضان در زماني كه روزه هستند ناخاسته و بدون كنترل خود با هم نزديكي كنند و روزه شان باطل شود چه بايد بكنند؟

جواب : قضا و كفاره واجب است و كافي است اطعام شصت مسكين هر مسكيني 750 گرم گندم يا آرد براي هر يك از زن و شوهر.

سؤال : در روزه قضاي ماه رمضان اگر سهواً (قبل از ظهر ـ بعد از ظهر) چيزي خورده شود و زمان كافي براي گرفتن روزه قضا باشد حكم روزه چيست؟

جواب : اگر از روي سهو باشد روزه را باطل نميكند.


مبطلات روزه

سؤال : آيا دود سيگار، پيپ و يا قليان روزه را باطل مي کند؟

جواب : بله به احتياط واجب.

سؤال : سرم و يا آمپول خوراكي كه از رگ تزريق مي شود روزه را باطل مي كند اعم از اين كه مريض ناچار باشد و يا نباشد؟

جواب : در هر دو صورت باطل نمي كند.

سؤال : آيا تنفّس مصنوعي روزه را باطل مي كند؟

جواب : اگر ماده اي كه در تنفّس مصنوعي وارد بدن انسان مي شود فقط از مجراي تنفّس باشد نه از راه معده، اشكال ندارد و روزه را باطل نمي كند.

سؤال : من در ماه رمضان گذشته در حالي که روزه بودم به عکسهاي خلاف نگاه کردم وجنب شده . وناخواسته بود حکم آن را ميخواستم |؟ اگر بخواهم کفاره را با پول بدهم چقدر وبه چه کسي بايد بدهم ؟

جواب : اگر احتمال نمي داديد که جنب بشويد کفاره ندارد فقط يک روز روزه را قضاء کنيد .

سؤال : حلقه طلاسفيد روزه را باطل مي کند ؟

جواب : روزه را باطل نمي کند .

سؤال : بنده مرض نفستنگي يا آسم دارم و مجبور هستم روزانه 2 مرتبه موادي که به شکل پودر ميباشد تنفس کنم تا مجراي تنفسي بنده باز شود در اين صورت روزه بنده چطور است ؟

جواب : اگر هنگام استفاده از ان وارد حلق و مجراي طعام نشود اشکال ندارد و همچنين در صورت شک که آيا وارد ميشود يا خير روزه درست است.

سؤال : در صورت انجام اندسکوپي در ماه رمضان و خروج مواد از دهان حکم روزه چيست؟

جواب : اندسکوپي کردن مبطل روزه نيست مگر اينکه همراه موادي باشد که وارد حلق گردد در اين صورت از جهت مواد روزه باطل ميشود.

سؤال : ايا روزه دار ميتواند سيگار استعمال کند؟

جواب : ينابر احتياط واجب جايز نيست.

سؤال : ايا استفاده از لاک و ديگروسايل ارايش در ماه رمضان به روزه ضرري نميزند حکم مسئله چيست؟

جواب : موجب بطلان روزه نميشود .

سؤال : اگر کسي که در شب ماه رمضان خودش را جنب کند و عمدا تا اذان صبح غسل ننمايد و فقط تيمم کند ايا روزه اش باطل است و ايا کفاره دارد؟

جواب : چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود ميتواند با تيمم روزه بگيرد و صحيح است.

سؤال : نظر شما در مورد دود اتوبوس ها و ماشين هايي که دود انها غليظ است و در خيابان هستند وظيفه ما چيست؟

جواب : به احتياط واجب روزه دار بايد از ان اجتناب کند.

سؤال : سيگار در وقت روزه کشيدم اما کاملا دودش را به حلق ندادم ايا روزه ام باطل شده ؟

جواب : به احتياط واجب باطل ميشود.

سؤال : حكم استفاده از ادكلن براي روزه دار چيست؟

جواب : جايز است.

سؤال : آيا شستن دهان با آب نمك يا دهان شو براي از بين بردن بوي بد دهان در زمان روزه داري روزه را باطل مي نمايد؟

جواب : اگر چيزي فرو برده نشود اشكال ندارد.

سؤال : ريختن قطره در بيني با توجه به اينكه به حلق راه دارد روزه را باطل مي كند يا خير؟

جواب : باطل نمي كند مگر اطمينان باشد كه از آن طريق وارد حلق مي شود.

سؤال : آيا قورت دادن آب دهان به مقدار زياد و يكجا روزه را باطل مي كند؟

جواب : مانعي ندارد و ضرري به روزه نمي رساند.

سؤال : در مكاني كار مي كنم كه شمار زيادي سيگار مي كشند، آيا دود سيگار پخش شده در فضاي محل كار روزه را باطل مي كند؟

جواب : روزه صحيح است.

سؤال : اگر شخص روزه داري بعد از اذان صبح بخوابد ومحتلم شود وظيفه اوچيست وآيا روزه اش باطلاست يا نه؟اگر شخص مريضي که روزه برايش اشکالي ندارد روزه گرفت ولي ترشحات گلووبيني خود را نتوانست کنترل کند وقورت داد آيا روزه اش باطل است يا خير وکلاً در مورد ترشحات بيني وگلووتأثير آن بر روزه توضيح دهيد؟

جواب : ?) باطل نمي شود.

2) روزه اش صحيح است.

سؤال : اگر در شب ما مبارک رمضان بر زن ومرد غسل جنابت واجب ولي هر دوپس ازاذان صبح بيدار شوند حکم روزه وکفاره ويا قضاء آن چيست؟

جواب : اگر مطمئن بوده اند که قبل طلوع فجر جهت غسل بيدار مي شوند که بيار نشده اند روزه آنها صحيح است.

سؤال : اگر انسان در ماه رمضان در طول روز در خواب محتلم شود روزه باطل مي شود؟

جواب : باطل نمي شود .

سؤال : من يک جانباز شيميايي هستم آيا استفاده از اسپري مخصوص براي رفع تنگي نفس در طول مدت روزه داشتن روزه را باطل ميکند يا نه ( گاهي اوقات در طول روز مجبور به استفاده از اسپري ميشوم)؟

جواب : چنانچه رطوبتي وارد مجراي طعام نشود مانعي ندارد.

سؤال : در صورت آنجام آندسکوپي در ماه رمضان و خروج مواد از همان حکم روزه چيست؟

جواب : اندسکوپي کردن مبطل روزه نيست مگر اينکه همراه موادي باشد که وارد حلق گردد در اين صورت از جهت مواد روزه باطل ميشود.

سؤال : ايا روزه دار ميتواند سيگار استعمال کند؟

جواب : ينابر احتياط واجب جايز نيست.

سؤال : اگر کسي در ماه رمضان با همسر خود ملاعبه کند و بدون قصد از او مني بيرون بيايد حکم روزه او چه مي باشد ؟

جواب : چنانچه اطمينان دارد که مني از او خارج نمي شود اگر چه اتفاقاً مني بيرون آيد روزه او صحيح است ولي اگر اطمينان ندارد در صورتي که مني از او بيرون آيد روزه اش باطل است .

سؤال : اگر کسي که در شب ماه رمضان خودش را جنب کند و عمدا تا اذان صبح غسل ننمايد و فقط تيمم کند ايا روزه اش باطل است و ايا کفاره دارد؟

جواب : چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود ميتواند با تيمم روزه بگيرد و صحيح است.

سؤال : نظر شما در مورد دود اتوبوس ها و ماشين هايي که دود انها غليظ است و در خيابان هستند وظيفه ما چيست؟

جواب : به احتياط واجب روزه دار بايد از ان اجتناب کند.

سؤال : سيگار در وقت روزه کشيدم اما کاملا دودش را به حلق ندادم ايا روزه ام باطل شده ؟

جواب : به احتياط واجب باطل ميشود.

سؤال : الان من که روزه دارم ميتوانم امپول غير از تقويتي براي عفونت استفاده کنم ؟ در صورت استفاده از امپول پنسيلين روزه صحيح است يا خير ؟

جواب : مانعي ندارد.

سؤال : در شب ماه رمضان شخصي طعامي مي خورد كه بعد از آن از صبح تا شب آب دهانش كمي غليظ مي شود. هر وقت كه آب دهانش را مي بلعد مزه طعام را احساس مي كند آيا بلعيدن آب دهان روزه را باطل مي كند اگر كسي چنين كرد، چكار كند؟

جواب : بلعيدن آب دهان روزه را باطل نميكند هر چند مزه طعام را داشته باشد.

سؤال : براي معالجه به دكتر مراجعه كردم، قرص تجويز كرد. حالا اين قرص ها را بايد موقع افطار بخورم؟ يا ميتوانم در وقتش (وقتي كه روزه ام) بخورم و ديگر چيزي نخورم؟

جواب : اگر ضرري مترتب نميشود وقت افطار بخوريد و اگر در روز خورديد روزه شما باطل ميشود.

سؤال : آيا بخارات آب داخل حمام اگر استشمام شود مبطل روزه ميباشد يا خير؟ در صورتي كه مبطل روزه باشد براي استحمام چه بايد كرد در مورد مه غليظ حكم چگونه است؟

جواب : استنشاق آن مبطل روزه نيست بله در صورتيكه بخار غليظ يا مه به آب تبديل شود و وارد جوف گردد مبطل روزه است.

سؤال : آيا دخول در ماه رمضان بدون انزال روزه را باطل مي كند ?

جواب : مبطل روزه است .

سؤال : آيا سيگار كشيدن در هنگام روزه را باطل ميكند يا نه؟

جواب : بنابر احتياط واجب باطل ميكند.

سؤال : با توجه به اولين مسأله در رساله در مورد روزه كه بايد مقداري قبل و مقداري قبل از اذان صبح و مغرب نبايد كار مبطل روزه كرد تا يقين حاصل شود كه تمام را روزه بوده ايم، اين مقدار زماني چقدر است؟ و با توجه به معين كردن وقت اذان بطور دقيق در ايران آيا لزومي دارد؟ و اگر شخصي ندانسته اين زمان را رعايت نكند ولي يقين حاصل كرده باشد، حكم چيست؟

جواب : اين عبارت در رساله بايد تغيير يابد و لازم نيست قبل از طلوع فجر امساك كند مگر اينكه يقين كه اگر احتياط نكند بعضي از روزها خوردن او بعد از فجر خواهد بود در اين صورت از باب احتياط لازم است قبل از فجر امساك كند و به هر حال در طرف فجر تا يقين به طلوع فجر حاصل نشده است امساك لازم نيست ولي در طرف مغرب تا يقين به دخول وقت حاصل نشده خوردن جايز نيست و معيار اذان يا تعيين وقت توسط تقويم نيست بلكه معيار در طرف مغرب از بين رفتن سرخي طرف مشرق است و اين حكم در صورتي كه علم به سقوط قرص باشد مبني بر احتياط است و نسبت به گذشته اگر يقين به خوردن در روز حاصل نشود حكم به صحت ميشود.

سؤال : اگر كسي در شب ماه رمضان در خواب محتلم شود و بعد بيدار شود و دوباره بخوابد بدون اينكه بداند آيا صبح شده يا حكم آن چه ميباشد؟

جواب : اگر يقين و يا اطمينان داشته باشد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار ميشود، و تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود روزه او صحيح است و اگر اطمينان نداشته باشد بنابر احتياط واجب قضا بر او واجب ميشود.

سؤال : شستن دهان براي شخص روزه دار چه حكمي دارد؟

جواب : مانعي ندارد.

سؤال : كسي كه روزه بوده بعد خوابيده و در خواب مني از او بيرون آمده روزه اش باطل است؟

جواب : روزه صحيح است.

سؤال : در روزه ماه رمضان ريختن قطره در چشم آيا روزه را باطل ميكند يا خير؟

جواب : باطل نميكند.

سؤال : اگر فرد روزه دار با همسر خود نزديكي كند و بازي كند و نخواهد كه آبش بيايد و بداند چنانچه بيايد روزه اش باطل است ولي بي اختيار آبش بيايد (قبلاً با اين كارها آبش ميآمده) آيا روزه اش باطل است يا نه؟ كفاره چه؟ اگر كفاره واجب است، چگونه است؟

جواب : روزه اش باطل است و اگر از روي علم به مسأله باشد بايد به علاوه قضا كفاره هم بدهد و همچنين بنابر احتياط واجب اگر جاهل مقصر متردد باشد.

سؤال : نگاه كردن به صفحه اينترنت در زماني كه انسان روزه ميباشد و يك تصوير غير عادي ظاهر ميشود چه حكمي دارد؟

جواب : روزه را باطل نميكند اگرچه شرعاً در مواردي نبايد نگاه كرد.

سؤال : اگر شخصي استمناء در ماه رمضان انجام دهد البته به نيت آمدن مني نباشد ولي از او مني خارج شود چه حكمي دارد؟

جواب : اگر از خود وثوق نداشت روزه او باطل است و اگر با علم به مسأله باشد كفاره هم به علاوه قضاء واجب است و همچنين بنابر احتياط واجب اگر جاهل مقصر مردد باشيد.

سؤال : ـ اگر كسي در ماه رمضان عمداً كاري كند كه از او مني بيرون آيد آيا بايد 60 روز روزه بگيرد يا خير؟

2 ـ جواب اين سؤال را براي فرو بردن اخلاط سينه را هم بگوييد.

جواب : 1 ـ اگر عالم به اين بود كه اين كار روزه را باطل ميكند بايد كفاره بدهد و نيز بنابر احتياط واجب اگر جاهل مقصر متردد باشد. و كفاره آن اين است كه 60 روز روزه بگيرد يا 60 فقير را سير كند ولو به اينكه به هركدام يك مد (750 گرم) طعام بدهد.

2 ـ روزه را باطل نميكند.

سؤال : آيا عمل استمنا در ماه مبارک رمضان حرام است (خود ارضائي) ؟

جواب : حرام است و يكي از مبطلات است .

سؤال : 1ـ اگر انسان نذري بکند ولي از سختي ها ي آن نذراطلاع کافي نداشته باشد بعد از نذر کردن به سختي هاي آن کار پي ببرد آيا انجام آن نذر واجب است ياخير؟

2ـ اگر انسان مطمئن با شد که زماني نذري کرد ه است ولي هر چه فکر کند يادش نيايد آن نذر چه بوده حکم آن چيست؟

جواب : 1ـ اگر قادر باشد و نذر با صيغه صحيح شرعي باشد بايد انجام داد.

2ـ اگر متعلق نذر مردد بين چند چيز معين باشد بايد همه آنها را انجام دهد و اگر مردد بين چيزهاي نامحدودي باشد به مقداري انجام دهد که يقين به اشتغال ذمه باقي نباشد.

سؤال : نيت روزه تا چه موقع ميتواند باشد.

جواب : اگر نيت روزه ماه رمضان را فراموش كند وتا قبل از ظهر متذكر شود نيت همان وقت كافي است ولي اگر بعد از ظهر متذكر شود بنابر احتياط واجب كافي نيست ، بنابر اين بايد نيت روزه نمايد واحتياطا پس از ماه رمضان قضا كند. البته منظور از نيت گفتن كلامي نيست يا به قلب سپردن مطلبي نيست بلكه همين كه درضمير ناخود آگاه او انگيزه روزه باشد كافي است حتي اگر تفصيلا متوجه نباشد.

سؤال : آيا با پنهان شدن قرص خورشيد مي توان افطار نمود و نماز مغرب را خواند؟

جواب : به احتياط واجب تا ذهاب حمره مشرقيه صبر کند .


رؤيت هلال

سؤال : در برخي بلاد شرقي به استناد سخن عده اي شاهد كه رؤيت هلال كرده اند اول ماه نزد بعضي علما ثابت مي شود با اين ويژگي:

1ـ شهود هر چند سي تن باشند مثلآ در بلاد مختلف پراكنده مثل اين كه دو تن از اصفهان ،سه تن ازقم ،دو تن از يزد چهار تن ازكويت ،پنج تن از بحرين ،دو نفراز أحساء،شش نفر از سوريه و همينطور.

2ـ افق در برخي سرزمينهاي باختري هم صاف بوده و امكان رؤيت در آنجاها توسط مؤمنان ، امكان داشته باشد و مانعي از رؤيت نبوده است.

3ـ رصد خانه انگلستان اعلام كرده كه ديدن هلال در امشب (مثلأ )در انگلستان بدون تلسكوپ و چشم مسلح ممكن نيست اما فردا شب رويت بدون وسيله ميسر مي باشد.

حكم دراين مورد چيست ؟نظر مبارك را بفرما ييد.

جواب : مهم آن است كه انسان شخصأ به رؤيت هلال پيدا كند و يا بينه شرعي بدون معارض بررؤيت هلال اقامه شود اما در حالات مذكوردر سؤال و امثال آنها ،غالبأ اطمينان حاصل نمي شود بلكه اطمينان به عدم رؤيت بيشتر است وحتي احتمال هست كه شهادت و گواهي افراد بر پايه خيال و خطاي چشم بوده باشد و خدا داناست.

سؤال : آيا اگر هلال در خاور زمين ثابت شود در باختر، هم به ثبوت مي رسد و يا اگر هلال در آمريكا ديده شود در اروپا هم ثابت مي شود؟

جواب : اگر هلال در خاور زمين ثابت شود براي باختر نشينان هم ثابت مي شود به شرط آن كه فاصله دو مكان از حيث عرض جغرافيايي زياد نباشد اما اگر هلال در باختر ثابت شود لازم نيست در خاور هم ثابت گردد هر چند از طريق ماندن هلال در مكان نخست به زمان نسبتاً طولاني كه با مكان دوم از جهت وقت طلوع و غروب آفتاب متفاوت است.

سؤال : آيا ما مي توانيم به رصدهاي فلكي و نظريه هاي نجومي اروپا را درشناخت ساعات فجر و ظهر ،طلوع و غروب آفتاب در طول سال و حتي ثانيه ها را هم ملحوظ مي كنند؟

جواب : اگر از سخن آنان اطمينان حاصل شود مي توان به آن عمل كرد با علم به اين كه در تعيين زمان فجر در آنجا اختلاف وجود دارد پس كوشش بايد عمل آيد تا به رأي و نظر صحيح عمل شود.

سؤال : آيا براي تعيين عيد فطر بايد از حاکم شرع تبعيت کرد؟

جواب : از اطمينان خود به بودن ماه در افق مکاني که هستيد به نحوي که با چشم غير مسلح قابل رويت باشد تبعيت کند. سؤال : اگر هلال ماه در عربستان ديده شود آيا ما هم در ايران بايد آن روز را عيد قرار دهيم؟

جواب : اگر به طوري نباشد كه رؤيت در آنجا ملازم با رؤيت در مكان شما است البته در صورت نبود مانع ثابت مي شود.

سؤال : گاهي در مورد ابتداي ماه قمري اختلاف پيش مي آيد با توجه به اينکه حضرت ايت الله در نجف اقامت دارند وبنده در تهران در اين مورد از چه کسي بايد کسب تکليف کرد؟

جواب : معيار اين است که يقين به امکان رؤيت هلال در افق شما باشد ومي توانيد از دفتر ايشان در قم بپرسيد.

سؤال : آيا براي تعيين عيد فطر بايد از حاکم شرع تبعيت کرد؟

جواب : از اطمينان خود به بودن ماه در افق مکاني که هستيد به نحوي که با چشم غير مسلح قابل رويت باشد تبعيت کند.

سؤال : چنانچه فردي مقلد مرحوم آيت الله خوئي بوده سپس مقلد حضرتعالي گرديده و در بقا به ميت باقي مانده بر اساس فتواي آن مرحوم چنانچه در نيمکره رويت حلال ماه در شهري مشخص شود مثلا در عربستان هلال رويت شود براي مومنين مقلد ايشان در شهر شيراز کفايت مي کند اما در شهر شيراز از عموم مردم بر اساس فتواي بقيه مجتهدين روزه بوده تقاضا مي شود مشخص فرمائيد اگر فردي در روز پنج شنبه با تشخيص پيش گفت عيد گرفته چه حکمي دارد ؟

جواب : بنابر فتواي مرحوم آيت الله خوئي اگر هلال ماه در عربستان رويت شود براي شيراز کافي است و چنانچه رويت ماه در عربستان براي شما ثابت است قضاي آن روز لازم نيست .

سؤال : ما كه مقلد آيت الله سيستاني هستيم آيا بايد براي رؤيت هلال و عمل به تكاليف وابسته به اين موضوع مثل روزه و عيد فطر بايد طبق نظر ايشان عمل كنيم؟ و نيز چطور ميتوانيم مثلاً راجع به هلال ماه شوال نظر ايشان را بفهميم؟

جواب : ملاك در وجوب افطار تحصيل وثوق به بودن ماه در افق شهري كه مقيم هستيد به نحوي كه قابل رؤيت باشد با چشم غير مسلح.

سؤال : چرا براي ماه رمضان از متخصصين استفاده نميشود و حتماً بايد ماه را ديد؟

جواب : ممكن است بر نظر متخصصين علم فلك اعتماد شود اگر از گفته آنها اطمينان حاصل شود كه ماه در افق شهر خود شما باشد به نحوي كه قابل رؤيت باشد با چشم غير مسلح.

سؤال : با توجه به اختلافات فاحش در رؤيت هلال ماه: (1) ميزان رؤيت چيست؟ (2) آيا استفاده از تقويمهاي موجود كافي ميباشد يا اينكه بايد از طرف مراجع اعلام رؤيت گردد؟ (3) آيا ديدن ماه در يك كشور ملاك براي ديگر كشورها نيست؟ افق يك كشور تا كجاست؟ (4) آيا به محض رؤيت در يك شهر بقيه شهرهاي آن كشور بايد تبعيت نمايند؟

جواب : هلال ثابت ميشود وقتي كه انسان خودش رؤيت كند، يا اينكه دو نفر عادل به آن شهادت دهند، يا رؤيت هلال به حدي شايع شود كه براي انسان علم آور باشد اگر ماه در منطقه اي رؤيت شود براي تمامي مناطقي كه با آن منطقه هم افق است ثابت ميشود. يعني تمامي مناطقي كه اگر مانعي نباشد ماه در آنجا هم قابل رؤيت است

.سؤال : با وجود مراكز مهم رصدخانه اي و ژئوفيزكي و علم روز دنيا كه حلول ماه را ثابت ميكند آيا باز هم اثبات آن بايد از طريق رؤيت چشم غير مسلح باشد؟ دلايل شرعي اين الزام چيست؟ در غير اينصورت ديدگاه حضرتعالي چه ميباشد؟

در هنگام همزماني ماه مبارك رمضان با فصل پاييز و زمستان و شرايط خاص جوي چگونه ميتوان به رؤيت هلال از طريق چشم غير مسلح اكتفا كرد؟ آيا به لحاظ شرعي مانعي بر سر راه اثبات اين امر از طريق علوم جديد وجود دارد؟

جواب : اگر از طرق علمي اطمينان حاصل شود كه ماه در آن شب بر افق بلد بوده به نحوي كه قابل رؤيت با چشم غير مسلح باشد كافي است، و اما اگر فقط اصل بودن را ثبات بدانند ولي به قدري ضعيف باشد كه به هيچ وجه با چشم غير مسلح ديده نشود اول ماه شمرده نميشود.

سؤال : آيا مقلدين در مورد تعيين روز عيد فطر بايد به مراجع خود رجوع كنند يا همان روزي كه در كشور عيد فطر اعلام مي شود بايد مدنظر همه باشد ?

جواب : اين امر تقليدي نيست و شخص بايد اطمينان پيدا بكند .

سؤال : آيا مي توان در تشخيص اول ماه مبارک رمضان و عيد فطر از ابزار و دستگاه پيشرفته جديد و علم نجوم بدون رويت با چشم استفاده نمود ؟ چرا ؟ و چر در چند سال اخير در تشخيص اول ماه مبارک رمضان و عيد فطر اين همه اختلاف پيش امده است ؟

جواب : اگر به نحوي باشد که موجب اطمينان بوجود ماه در افق شهر بحدي که قابل رويت باشد با چشم غير مسلح مانعي ندارد . و ممکن است يکي از عوامل اختلاف نظر باشد .

سؤال : براي من که مقلد شما هستم وقتي حلول ماه در عراق براي شما رؤيت مي شود و به اثبات مي رسد براي من هم که ساکن تهران هستم حلول ماه قابل قبول است ؟

جواب : بلي چنين است زيرا که فرق دو افق ده دقيقه يا کمتر است .

سؤال : در خصوص افق شرعي براي كسي كه مقلد حضرتعالي ميباشد ولي در سرزميني زندگي ميكند كه به لحاظ افق شرعي با افق شرعي شما اختلاف زيادي دارد مسئله رؤيت هلال ماه و روز اول ماه رمضان براي چنين شخصي چه حكمي پيدا ميكند؟ آيا بايد به حكم شرعي مرجعي كه هم افق با بنده است اقتدا كنم؟ يا به حكم مرجع تقليد خودم كه حضرتعالي ميباشيد ولي به لحاظ افق شرعي با بنده هم افق نيستيد؟ و آيا حكمي را كه شما مثلاً در خصوص اول ماه صادر ميفرمائيد براي بنده كه هم افق با شما نميباشم نيز لازم الاجراء ميباشد؟ و يا شما براي كساني كه با شما هم افق نيستند حكم ديگري صادر ميفرمائيد كه ميبايستي افرادي امثال من از آن پيروي بكنند؟ ضمناً آيا افق شهر نجف با افق شهر تهران يكي ميباشد؟

جواب : ثبوت هلال نياز به رؤيت يا شهادت عدول يا اطمينان شخصي دارد و حكم مرجع اثري ندارد و ايشان هم حكمي صادر نفرموده اند و فقط فرمودند نزد من به شهادت شهود عدول ثابت شده است و البته اين شهادت اگر براي شما اطمينان بخش باشد كافي است در صورتي كه افق يكي باشد و چون بحسب ظاهر شهر رؤيت حسا و قطيف بوده است براي تهران كافي است.

سؤال : اگر مرجع تقليد فردي مثلاً در نجف اشرف باشد و خودش در يك كشور ديگر باشد مرجع تقليد حلول ماه را رؤيت نمايد و حلول ماه در محل سكونتش مشخص نشود و مراجع آن منطقه حلول ماه را اعلام ننمايند تكليف فرد چيست؟

جواب : كافي نيست مگر براي شهرهائي كه غروب آفتابشان همزمان يا بعد از آن شهر باشد كه هلال در آن ديده شده آنهم مشروط به اينست كه در خطوط عرضيه اختلاف زيادي بين آنها نباشد.

سؤال : دليل اينكه ماه شب اول رمضان را بايد با چشم غير مسلح ديد چيست؟

جواب : روايات اهل بيت (عليهم السلام) : (صم للرؤية) يعني: (با رؤيت هلال روزه بگيريد).

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo