مجموعه مستند «دنیا در جنگ» روایتی است از تاریخ جنگ جهانی دوم و یکی از ویرانگرترین نبردهای طول تاریخ، جنگی که میلیون ها نفر را به کام مرگ کشید و چهره دنیای جدیدی را شکل داد.

هشتمین قسمت این مجموعه با عنوان «صحرا» به وقایع سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۳ در شمال آفریقا یعنی در هنگامه جنگ جهانی دوم می پردازد.

در آن دوران، ارتش ایتالیا جنگ را به آفریقا کشاند و در مقابل، نیروهای متفقین نیز وارد عمل شدند.