مولودی خوانی غدیر - حاج محمدرضا طاهری - اشهد ان امیرالمومنیم یا علیه