شهید احمد دالکه - به روایت زهرا سیاه پوست - ازدواج: بهمن 1362 - شهادت: 5 اردیبهشت 1363 - سمت: مربی تاکتیک پادگان امام سجاد (ع)