مسئله سند توسعه و اقلیم پاریس پرداخته و جنبه های مختلف آن را مورد بررسی قرار می دهد ...