شستشوی ذهن، اطاعت بی چون و چرا از گروه، مقدس سازی رهبران و الزام به جذب اعضای جدید از جمله سیاست های سازمان های ایدئولوگ اما منحرفی است که هدفی جز به قدرت رسیدن به هر روش ممکن ندارند.سازمان مجاهدین خلق یا به عبارت بهتر همان سازمان منافقین، از جمله این گروه ها محسوب می شود، سازمانی مخوف که سعی دارد چهره ای زیبا از خود نشان دهد ولی هر آنکس که یک روز در بین آنها زندگی کرده باشد، در می یابد با دروغی بزرگ مواجه شده است...