میترا حجار

فیلم سینمایی

"خاک و آتش"

قصه فیلم خاک و آتش به وقایع 90 سال قبل برمی‌گردد که انگلیسی‌ها از مسیر هندوستان به ایران وارد می‌شوند و به بهانه احداث خطوط راه ‌آهن و تلگراف در بلوچستان به قاچاق اسلحه و ناامن کردن منطقه…
X