شماره چهارم و پنجم دوره پنجم

مجله سوره شماره چهارم و پنجم دوره پنجم

عادات بندهایی هستند که ما را غافلگیر کرده اند و حتی آنگاه که نشانه هایی اینچنین بر ما نازل می شود، باز در پرده ایم و غافل.

X