شماره نهم دوره سوم

مجله سوره شماره نهم دوره سوم

ما امروز شاهد عواقب همان امری هستیم که کامو می گفت: «به فحشاء کشاندن کلمات». هیچ کلمه دیگری در شأن حقیقی خویش واقع نیست...

X