شماره دو دوره دوم

مجله سوره شماره دوم دوره دوم

هنر انقلاب، قالب و ماده هنر غربی را می گیرد و اما بدان روح و صورتی تازه خواهد بخشید...

X