شماره دوازدهم

مجله سوره شماره دوازدهم

تحولات بسیار گسترده و سریعی که اکنون در سراسر جهان روی می دهد، حکایتگر آغاز یک دوره تاریخی جدید است.

X