یادداشتی ناتمام در باب هویت و حقیقت انسان

یادداشتی ناتمام در باب هویت و حقیقت انسان

پیش از هر سخن دیگر باید معنای «سنت» را از «عُرف و عادت» جدا کرد. هر آن‌چه که صورت عُرف و عادت می‌یابد، نسبت خویش را با حقیقت خود از دست می‌دهد و مثل میوه‌ای که از شاخه جدا شود، در معرض فساد…
X