ناشئه الیل

ناشئه الیل

راوی: اینك زمین در سفر آسمانی خویش به عصر تاسوعا رسیده است و خورشید از امام اذن گرفته كه غروب كند…

X