قافله عشق در سفر تاریخ

قافله عشق در سفر تاریخ

راوی: قافلۀ عشق در سفر تاریخ است و این تفسیری است بر آن‌چه فرموده‌اند: كُلُّ یَوْمٍ عاشورا و…

X