حقیقت

حقیقت

کتاب حاضر حاوی گفتار متن شش قسمت از مستند تلویزیونی یازده قسمتی «حقیقت» است که شهید آوینی طی یک سال (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰) همراه با گروه همکارانش ساخته و یا صرفاً متن آنها را نوشته است پنج…

X